18 آذر 1398
En | 
بررسی بنیادهای هویت ملی ایرانی ؛ سیزدهمین نشست از نشست‌های ایران‌شهری
در خانه وارطان برگزار می‌شود
دکتر حمید احمدی در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر با عنوان «بنیادهای هویت ملی ایرانی» سخنرانی خواهد کرد.
دوشنبه 18 مرداد 1395