| 29 مهر 1399
درگاه الكترونيكي دبيرخانه مسابقات معماري و شهرسازي

درگاه الكترونيكي دبيرخانه مسابقات معماري و شهرسازي

تاریخ انتشار: 1396/08/06|   بازدید: 886 |  print

درگاه الكترونيكي دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي در پورتال وزارت راه و شهرسازي راه اندازي گرديد.

 

فعاليت هاي اهالي حرفه براي ساماندهي مسابقات قبل از آغاز فعاليت تشكيل دبيرخانه دائمي به اشكال زير صورت مي گرفت:

1- مشاوره خصوصي اشخاصي كه دغدغه موضوع را داشتند به مسابقات بصورت پراكنده

2- تشكيل كارگروهي درسازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

3- جلساتي در دانشگاه تهران (دانشكده هنرهاي زيبا در خصوص چرا و چگئونگي مسابقات در ايران)

4- مطالعات و پژوهش هاي پراكنده در اين خصوص بصورت آكادميك و انتشار يافته در نشريات و رسانه ها

پس از تدوين راهنماي برگزاري مسابقات  معماري و شهرسازي در ايران (نشريه 240) و آيين نامه جامع برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي مصوب 1381 شوراي انقلاب فرهنگي تشكيل اين دبيرخانه رسميت يافت. در سال 1392پس از درخواست آقاي دكتر مظاهريان معاون مسكن وساختمان ازآقاي دكتر آخوندي وزير محترم راه وشهرسازي درخصوص تشكيل اين دبيرخانه ، مقام عالي وزارت بااين موضوع موافقت فرمودند. 

آدرس درگاه الكترونيكي دبيرخانه دائمي مسابقات معماري و شهرسازي  http://www.mrud.ir/competition  مي باشد.