29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي پارك باغشمال تبريز

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397|   بازدید: 505 |  print

مسابقه طراحي پارك باغشمال تبريز(كارفرما : شهرداري تبريز) كه بصورت آزادطراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد