04 تير 1398
En | 
مسابقه طراحي پارك باغشمال تبريز

مسابقه طراحي پارك باغشمال تبريز

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 699 |  print

مسابقه طراحي پارك باغشمال تبريز(كارفرما : شهرداري تبريز) كه بصورت آزادطراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد