06 تير 1398
En | 
مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 621 |  print

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان (كارفرما : شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور) كه بصورت دعوتي طرح گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد