30 آبان 1397
En | 

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397 |   بازدید: 301 |  print
مسابقات ثبت شده

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان (كارفرما : شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور) كه بصورت دعوتي طرح گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد

طراحی سایت