29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397|   بازدید: 464 |  print

مسابقه طراحي ايستگاه راه آهن همدان (كارفرما : شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور) كه بصورت دعوتي طرح گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد