| 29 مهر 1399
مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 770 |  print

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018) كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد