29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397|   بازدید: 267 |  print

مسابقه طراحي غرفه ايران در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 2018) كارفرما : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد