| 29 مهر 1399
مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 1195 |  print

مسابقه طراحي معماري پروژه موزه جامع آستان قدس رضوي)كارفرما: سازمان حريم حرم آستان قدس رضوي) كه بصورت دعوتي اعلام گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد