| 29 مهر 1399
مسابقه طراحي مجتمع مسكوني سينا در اصفهان

مسابقه طراحي مجتمع مسكوني سينا در اصفهان

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 980 |  print

مسابقه طراحي مجتمع مسكوني سينا در اصفهان (كارفرما: تعاوني مسكن فولاد مباركه اصفهان) كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد.