29 اسفند 1397
En | 

مسابقه طراحي مجتمع مسكوني سينا در اصفهان

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397|   بازدید: 349 |  print

مسابقه طراحي مجتمع مسكوني سينا در اصفهان (كارفرما: تعاوني مسكن فولاد مباركه اصفهان) كه بصورت آزاد طراحي گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد.