| 29 مهر 1399
مسابقه طراحي مجتمع ادارات مركزي شركت ملي گاز ايران

مسابقه طراحي مجتمع ادارات مركزي شركت ملي گاز ايران

تاریخ انتشار: 1397/06/06|   بازدید: 1255 |  print

مسابقه طراحي مجتمع ادارات مركزي شركت ملي گاز ايران (كارفرما: شركت ملي گاز ايران) كه بصورت دعوتي اعلام گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد.