30 آبان 1397
En | 

مسابقه طراحي مجتمع ادارات مركزي شركت ملي گاز ايران

تاریخ انتشار: سه شنبه 06 شهريور 1397 |   بازدید: 117 |  print
مسابقات ثبت شده

مسابقه طراحي مجتمع ادارات مركزي شركت ملي گاز ايران (كارفرما: شركت ملي گاز ايران) كه بصورت دعوتي اعلام گرديده است، در دبيرخانه دائمي ثبت گرديده و معتبر مي باشد. 

طراحی سایت