| 08 آذر 1399
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی
باعنايت به اعلام نتايج يك برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 15 تير سال 1397 وزارت راه و شهرسازي ،توسط سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع پذيرفته شدگان نهايي مي رساند؛
ﺳﻪشنبه 20 آذر 1397
اطلاعیه شماره (۲) قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
بدینوسیله به اطلاع پذيرفته شدگان سه برابر ظرفيت ، پنجمين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (وزارت راه و شهرسازي) می رساند، مدارك ارائه شده توسط متقاضيان، در حال بررسي بوده و برنامه زمان بن...
ﺳﻪشنبه 23 مرداد 1397