17 فروردین 1399
En | 
تنظيم روابط موجر و مستأجر
* احسان پشت مشهدی: چندي پيش وزارت راه و شهرسازي پيش نويس لايحه "الحاق يك ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶" را با قيد دو فوريتي به هيأت وزيران براي طرح در مجلس تقديم كرد.
یکشنبه 07 مرداد 1397