| 31 خرداد 1400

• برنامه‌ریزی به منظور هماهنگ ساختن فعاليتهاي كميسيونهاي تحول اداري سازمانهاي وابسته و تابعه با شورای تحول اداری .
• انجام امور دبيرخانه شوراي تحول اداري و كميته هاي تخصصي ذيربط و ابلاغ تصميمات شورا به مبادي ذيربط .
• همكاري در برنامه‌ريزي اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب شورايعالي اداري كشور و ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري و تهيه گزارشهاي تحليلي از اجراي برنامه هاي تحول اداري به ستاد مزبور.
• بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري و ارائه پيشنهادهاي لازم و نظارت در حسن اجراي تشكيلات مصوب .
• مطالعه و بررسي مستمر ساختار و وظائف وزارتخانه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظائف ميان واحدها و جلوگيري‌ازتوازي و تداخل وظائف وتعيين تعداد وعناوين پستهاي لازم وحذف موانع ونارسايي هاي‌تشكيلاتي.
• مهندسي مجدد ماموريتها و وظايف دستگاه به منظور متناسب سازي و منطقي نمودن اندازه دستگاه و طراحي تشكيلات و بهبود ساختارهاي سازماني.
  •بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف وزارتخانه در زمينه ايجاد، ادغام و يا حذف سطوح سازماني و لحاظ نمودن پستهاي سازماني ضرور درتشكيلات واحدها با استفاده از مكانيزم تغيير عنوان و انتقال پستهاي سازماني موجود .
• بررسي و اعلام نظر نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوباتي كه پیامدهای تشكيلاتي دارد
• مطالعه و بررسي به منظور تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.
• استقرار نظام مديريت كيفيت جامع و بكارگيري مجموعه سيستم هاي ISO درحوزه ستادي ، واحدهاي‌استاني و وابسته.
• تهيه استانداردهاي لازم براي جا ومكان ونحوه استقرار واحدها .
• تدوين و اجراي برنامه جلب و ارتقاء سطح رضايت مردم و ارباب رجوع.
• مطالعه ، بررسي‌وتدوين آئين نامه طرح جامع برنامه ريزي نيروي انساني متناسب بارشته‌هاي شغلي وزارت متبوع ، واحدهاي استاني و وابسته.
• ترسيم استراتژي جذب ونگهداري نيروي انساني در وزارت متبوع ، واحدهاي استاني وابسته.
• ايجاد بانك اطلاعات مديران به منظور انجام مطالعات، تنظيم طرحها و تهيه برنامه‌هاي لازم در زمينه‌هاي انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ارزيابي و تداوم خدمت مديران.

• بررسي و برنامه‌ريزي جهت تامين نيروي انساني موردنياز وزارت متبوع وواحدهاي استاني براي اجراي برنامه‌هاي مصوب و در دست اجرا و همچنين همكاري با واحدهاي وابسته در اين خصوص .
• ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات نيروهاي متخصص ومستعد متناسب بارشته‌هاي شغلي وزارت متبوع از سراسر كشور .
• اجراي آزمونهاي استخدامي بنا بر وظايف مرتبط در وزارت متبوع و انجام اقدامات لازم به منظور تامين نيازمنديهاي استخدامي وزارتخانه در چارچوب برنامه ريزي نيروي انساني ، بودجه مصوب و قوانين و مقررات مربوطه.
• تدوين برنامه هاي آموزشي كاركنان و مديران مبتني بر نيازهاي آموزش هريك از واحدهاي ستادي واستاني جهت افزايش بهره وري منابع انساني با هماهنگي مراجع ذيربط وبر اساس اهداف وراهبردهاي آموزش وزارت متبوع .
• نظارت ، كنترل وهمكاري با واحدهاي وابسته در خصوص تنظيم برنامه هاي آموزش سالانه وارائه نظرات مشورتي مورد نياز .
• انجام اقدامات وفعاليت هاي مربوط به بررسي وتصويب كليات برنامه هاي آموزش حوزه ستاد ي ،واحدهاي استاني و وابسته توسط كميته راهبري آموزش وتوانمندسازي.
• برنامه ريزي براي جلب مشاركت مراكز وموسسات آموزشي وپژوهشي تعيين صلاحيت شده از سوي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور براي اجراي نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي .
• بررسي وبرآورد اعتبارات آموزشي موردنياز وكنترل ونظارت برنحوه هزينه نمودن اعتبارات.
• نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي بر حسب برنامه هاي مصوب ، ارزشيابي وبررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي وانعكاس آن به مراجع ذيربط .
• تكميل وبه‌روزآوري شناسنامه هاي آموزشي كاركنان حوزه ستادي ومشاركت وكنترل براي تهيه وتنظيم شناسنامه آموزشي واحدهاي استاني و وابسته.
• بررسي وبرنامه ريزي برنامه هاي مربوط به ايجاد فرصت هاي كارآموزي به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجويان با همكاري مبادي ذيربط وهمكاري با دفتر مركزي ارتباط با صنعت ، سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري در خصوص اعلام محل هاي كارآموزي .
• انجام امور مربوط به بررسي هاي آموزشي وكنفرانس هاي بين المللي وتنظيم برنامه شركت كاركنان در دوره هاي آموزشي خارج از كشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور.
• انجام فعاليت هاي مربوط به طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهها وهمكاري با وزارت كارو امور اجتماعي در زمينه جذب وايجاد فرصت كارورزي در واحدهاي استاني و وابسته براساس شرايط مندرج در طرح كارورزي ابلاغ شده به دستگاههاي اجرائي.
• اجراي آزمون بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور با هماهنگي مبادي ذيربط .
• تهيه و صدور احكام كاركنان در زمينه هاي انتصاب ، اضافه و ترميم حقوق ، انتقال ، انفصال، تعليق ، مرخصي ، معذوريت و.....
• اجراي قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي استخدامي و ارائه پيشنهادات اصلاحي در صورت لزوم
• اجراي طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل وتهيه پيشنهادهاي اصلاحي .
• اجراي طرح ارزشيابي كاركنان و برقراري ارتباط با سازمان اداري واستخدامي كشور به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل نظر در خصوص اجراي مسئوليتها ، برنامه ها و دستورالعملهاي ارزشيابي و ارائه گزارشهاي دوره اي .
• بررسي و اظهار نظر نسبت به نحوه انتخاب رؤساي واحدهاي استاني از حيث تطبيق صلاحيت و ضوابط اداري و استخدامي و ارائه نتايج حاصله به شوراي تحول اداري .
• راهنمايي وايجاد خط مشي براي واحدهاي استاني براي وحدت رويه در اجراي بخشنامه ها و مصوبات اداري.
• به روز رساني اطلاعات و آمار كاركنان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشهاي آماري در مقاطع زماني مشخص و تهيه آمارهاي موردي برحسب نياز.
• بايگاني كليه اوراق و اسناد و پرونده هاي كاركنان.
• اجراي مقررات بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
• نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم .
• انجام ساير امو ارجاعي از سوي مقام مافوق .

مقدمه :

   معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ، با تأسي از پيام نوروزي مقام معظم رهبري خطاب به ملت ایران ، كه سال 1395 را سال « اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل » نامگذاری فرمودند ، براساس برخي از مهم ترين عرصه هاي افزايش همدلي و هم زباني ميان دولت و ملت ، مبني بر اصلاح بوروکراسي اداري و تسهيل ارائه خدمات به مردم ، در راستاي صيانت از حقوق شهروندي ، سلامت اداري و مقابله با فساد و تبعيض ، صداقت و شفاف سازي در عملکرد و پاسخ گويي ، همچنين قانون مداري و حراست از حقوق مردم ، گزارش عملكرد خود را بر مبناي فعاليت هاي طبقه بندي شده ذيل ارائه مي نمايد .


الف) تشكيلات
1- اقدامات لازم درخصوص اصلاح ‌مصوبات شوراي عالي اداري در ارتباط با مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور ( دانشكده صنعت هواپيمايي كشور ) و پيگيري لازم از مراجع ذيربط .
2- تهيه و تدوين سند اقدامات راهبردي مربوط به اصلاح نظام اداري كشور مشتمل بر برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت طي سالهاي 1396-1394
3- تنظيم گزارش مربوط به نحوه انتقال مديريت راهداري از ادارات كل راه وشهرسازي به واحدهاي استاني "سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي" به مقام عالي وزارت جهت اخذ رهنمودهاي لازم شامل:
4- تهيه الگوريتم و فرآيند نحوه انتقال .
5- تهيه جدول وضعيت تعداد پستهاي سازماني مديريت راهداري به تفكيك ادارات كل راه و شهرسازي و پستهاي مربوط در ادارات راه و شهرسازي شهرستانها
6- تهيه متن مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال مديريت راهداري از ادارات كل راه وشهرسازي به واحدهاي استاني "سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
7- اخذ تصويب مصوبه شورايعالي اداري
8- انتقال كليه پستهاي سازماني، نيروي انساني ، امكانات و تجهيزات مربوط از واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي به واحدهاي استاني سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي
9- بررسي تشكيلات تفصيلي واحدهاي استاني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي ارسال به سازمان اداري و استخدامي و پيگيري جهت اخذ تاييديه و ابلاغ آن .
10- بررسي تشكيلات تفصيلي سازمان راهداري و اخذ تأييديه و ابلاغ نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان راهداري.
11- تهيه و تنظيم نمودار سازماني وزارت راه و شهرسازي و اخذ ابلاغيه آن از سازمان اداري و استخدامي
12- ابلاغ نمودار سازماني وزارت متبوع به معاونتها و اخذ پيشنهاد واحدها جهت تهيه و تنظيم تشكيلات تفصيلي حوزه ستاد در قالب پستهاي سازماني.
13- تهيه و تنظيم تشكيلات تفصيلي حوزه ستاد در قالب پستهاي سازماني وزارت متبوع و ارسال آن سازمان اداري واستخدامي
14- بررسي، تهيه و تنظيم گزارش در خصوص اصلاح مأموريتها و وظايف سازمان ملي زمين و مسكن و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و بررسي ايجاد واحدهاي مربوطه در استان.
15- بررسي ،تهيه و تنظيم تشكيلات تفصيلي ادارات كل راه و شهرسازي استانها با در نظر گرفتن پست هاي انتقالي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي .
16- تهيه گزارش براي سفرهاي استاني رييس جمهور مربوط به ادارات كل راه و شهرسازي گيلان ، آذربايجان شرقي و گلستان و ...
17- تهيه و تنظيم گزارش مربوط به فرمهاي ارزيابي عملكرد سال 1394 مربوط به شاخصهاي چهارم و پنجم .
18- انجام امور مربوط به تكميل شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد در شاخص ساختار مربوط به واحدهاي استاني و سازمانها و شركتهاي وابسته
19- بررسي درخواست هاي واصله از سوي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها منضم به مكاتبات نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي براي ارتقاء و يا ايجاد و راه اندازي واحدهاي شهرستاني در شهرستان هاي جديد التأسيس .
20- بررسي درخواستهاي ارتقاء ادارات راه و شهرسازي فردوس ، طبس، داورزن، چايپاره و گلدشت و ..... به اداره كل
21- بررسي درخواست هاي تشكيلاتي اعم از تغيير عنوان و ايجاد پست هاي سازماني واصله از سوي حوزه ستادي و ادارات كل راه و شهرسازي استان ها از جمله : ايجاد و يا تغيير عنوان پست سازماني دراستانهاي: خراسان رضوي ، كرمان، ايرانشهر، مازندران، يزد، مركزي،اردبيل ، ايلام، كرمانشاه ، كهگيلويه و بوير احمد ، جنوب استان كرمان و گلستان .
22- بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آيين نامه ها ، تصويب نامه ها و ........
23- پي گيري و اجراي برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري در ستاد و ادارات كل استاني و سازمانها و شركتهاي وابسته.
24- تهيه و تنظيم گزارش مربوط به فرمهاي ارزيابي عملكرد سال 1395 .
25- انجام امور مربوط به تكميل شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد در شاخص ساختار مربوط به واحدهاي استاني و سازمانها و شركتهاي وابسته .
26- ثبت اطلاعات تشكيلات تفصيلي ستاد همراه با مشخصات متصديان پست ها در سامانه كاركنان نظام اداري كشور
27- ادامه روند دريافت شناسه ملي جهت دستگاههاي زير مجموعه و اصلاح عناوين ادارت كل حمل و نقل و پايانه هاي استانها به ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي .

ب ) برنامه ريزي نيروي انساني:
1- تدوين طرح جامع نيروي انساني با رويكرد استراتژيك وزارت راه و شهرسازي ، و برگزاري جلسات توجيهي و هم انديشي با نماينده هاي شركت ها و سازمان هاي تابعه در اين خصوص .
2- بررسي پيشنهادات اصلاحي رسته ها و رشته هاي شغلي پست هاي سازماني ادارات كل راه و شهرسازي استان ها.
3 - مطالعه و بررسي اطلاعات و آمارجامع نيروي انساني ادارات كل راه و شهرسازي استان ها ( با توجه به انتزاع وظايف حوزه راهداري و الحاق آن به ادارات كل استاني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ) ، سازمان ها و شركت هاي تابعه بر اساس ساختار سازماني جديد ، و تجزيه و تحليل آمار مأخوذه در راستاي شناسايي وضعيت نيروي انساني موجود و ارائه گزارش به مقام عالي وزارت .
4- جمع آوري و بررسي اطلاعات ساختمان ها و فضاهاي اداري ستاد ، ادارات كل راه و شهرسازي استان ها و سازمان ها و شركت هاي تابعه ( به استناد ماده39 قانون مديريت خدمات كشوري ) ، و انجام اقدامات لازم جهت ثبت اطلاعات مأخوذه در سيستم نرم افزاري"سافا" .
5- انجام امور مربوط به برگزاري آزمون هاي استخدامي و پيگيري مجوز تبديل وضعيت استخدامي كاركنان غير رسمي داراي كارنامه آزمون ادواري ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي استان ها .
6- مكاتبه با مراجع ذيربط سازمان اداري و استخدامي كشور ، و پيگيري افزايش فوق العاده سختي شرايط محيط كار براي مشاغل حوزه راهداري .
7 - بررسي اطلاعات مربوط به خروج نيروي انساني در طول برنامه پنجم توسعه كشور ، و پست هاي بلاتصدي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها جهت تخصيص سهميه استخدامي مربوط .
8- تحليل و بررسي وضعيت نيروي انساني ادارات كل راه و شهرسازي استان ها ، سازمان ها و شركت هاي تابعه ( عرضه و تقاضاي نيروي انساني ) براساس كاربرگ هاي ضميمه بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
9- بررسي وضعيت نيروي انساني حوزه مديريت راهداري ادارات كل راه و شهرسازي استان ها ، جهت انتقال به حوزه هاي استاني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ، و ارسال فرم هاي تنظيم شده مربوطه ، جهت بررسي و جمع بندي نهائي ، و تقديم گزارش به مقام عالي وزارت.
10- انجام امور مربوط به سهميه استخدامي دستياران ستادي موضوع تصويب نامه شماره 48892/206 مورخ 6/4/94 شوراي عالي اداري ، و انجام مكاتبات لازم با حوزه هاي ذيريط ستادي ، سازمان ها و شركت هاي تابعه ، و انعكاس مراتب به سازمان اداري و استخدامي كشور جهت اخذ مجوزهاي استخدامي مربوط .
11- اصلاح سند برنامه نيروي انساني وزارت متبوع ، منطبق با استراتژي هاي تبيين شده در برنامه هاي عملياتي سه ساله نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور ، و ارائه به سازمان اداري و استخدامي كشور جهت سير مراحل تصويب .

 

ج ) تحول اداري و تكريم ارباب رجوع
1- برگزاري 6 جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت در سال 1395 براساس مصوبه شماره 562 /93/206 مورخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري كشور
2- برگزاري جلسات كميته ها تخصصي شوراي راهبري توسعه طبق بخشنامه شماره 134720/93/200 مورخ 7/10/93 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و پيگيري و برگزاري جلسات و اجراي مصوبات مربوطه بر اساس برنامه هاي تحول اداري
3- پيگيري و نحوه چگونگي اجراي مصوبات جلسات شوراي راهبري توسعه مديريت
4- پيگيري مستمر در خصوص برگزاري و همچنين شركت در جلسات شوراي راهبري سازمان ها و شركت هاي تابعه و نظارت در نحوه اجراي مصوبات و دريافت گزارش هاي مستمر
5- تهيه و ارسال گزارش اهم مصوبات شوراي راهبري توسعه مديريت و كميته هاي تخصصي مربوطه و ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
6- برگزاري شش جلسه مشترك معاونين توسعه مديريت و منابع سازمان ها وشركت هاي تابعه با موضوع برنامه هاي عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري طي سال هاي 1394 لغايت 1396
7- برگزاري جلسه مشترك معاونين توسعه مديريت و منابع ادارات كل راه و شهر سازي با موضوع برنامه هاي عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري طي سال هاي 1394 لغايت 1396
8- همكاري با دفترمديريت عملكرد درتهيه و ارسال عملكرد ستاد وزارت راه و شهرسازي در اجراي مواد 91 و92 قانون مديريت خدمات كشوري
9- پيگيري پايش و سنجش در خصوص اجراي طرح نظرسنجي از ارباب رجوع و استمرار ارائه خدمات توسط ميز خدمت
10- همكاري در تدوين بسته اجرايي اهداف كمي برنامه جامع سه ساله اصلاح نظام اداري پنج سازمان و شركت باقي مانده

اهم مصوبات شوراي راهبري توسعه مديريت :
- اصلاح ساختار ادارات كل راه و شهر سازي به استناد و مطابق قوانين بالا دستي، اصل 44 قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري، برنامه پنجم توسعه، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تشكيل وزارتخانه و سياستهاي كلي و مأموريت هاي اصلي وزارتخانه.
- بررسي و اصلاح و تكميل گزارش و برنامه هاي عملياتي اصلاح نظام اداري سه ساله از 1394 لغايت 1396 پنج سازمان و شركت باقي مانده و ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دريافت بسته اجرايي در قالب تفاهمي مشترك با سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 1034970 مورخ 25/11/1395.
- طرح و تصويب برنامه هاي آموزشي سالجاري كاركنان وزارتخانه (1395) و ارسال به سازمان اداري و استخدامي كشور
- تأييد انتصاب مديران پايه و مياني وزارت راه و شهرسازي براساس تصويب نامه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري پس از تصويب در كميته سرمايه انساني .

 

د) آموزش:

دوره هاي آموزشي حوزه ستادي وزارت راه و شهرسازي در سال 1395

رديف

عنوان فعاليت آموزشي

تعداد دوره هاي اجراء شده

ميزان ساعت دوره

تعداد افراد شركت كننده

نفر ساعت

1

مشاغل اختصاصي

16

216

422

7,300

2

مشاغل عمومي

23

272

785

8,254

3

بهبود مديريت

4

31

78

605

4

امور عمومي

24

52

421

5,294

5

توجيهي بدو استخدام

21

276

2,009

18,018

جمع

92

1103

3721

39855

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي ادارات كل راه و شهرسازي در سال 1395

رديف

عنوان فعاليت آموزشي

تعداد دوره هاي اجراء شده

ميزان ساعت دوره

تعداد افراد شركت كننده

نفر ساعت

1

مشاغل اختصاصي

790

10,910

8,561

131,599

2

مشاغل عمومي

315

3,231

6,112

84,835

3

بهبود مديريت

214

4,033

5,170

75,808

4

امور عمومي

394

6,012

12,795

159,494

5

توجيهي بدو استخدام

28

1,858

997

59,112

جمع

1,741

26,044

33,635

510,848

 

 

گزارش عملكرد بورسهاي آموزشي خارج از كشور در سال1395

رديف

سازمان متقاضي

تعداد فرصت هاي آموزشي درخواست شده

تعداد فرصت هاي آموزشي انجام شده

تعداد

شركت كنندگان

1

شركت فرودگاه هاي كشور

6

1

1

2

سازمان هواشناسی کشور

6

4

4

3

سازمان بنادر و دریا نوردی

2

1

2

4

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( بورس دهنده)

1

1

2

جمع

15

7

9

 

ساير اقدامات :
1- انجام امور مربوط به تهيه و تدوين كليات برنامه آموزشي سال 1395 و تصويب آن در كميته تخصصي سرمايه نيروي انساني .
2- بررسي درخواست هاي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها جهت اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز و صدور مجوزهاي لازم .
3- بررسي مدارك و مستندات دوره هاي آموزشي اجرا شده توسط استانها جهت صدور گواهينامه پايان دوره.
4- اطلاع رساني و هماهنگي و انجام امور مربوط به معرفي همكاران جهت شركت دردوره هاي آموزشي سازمانهاي وابسته .
5- برنامه ريزي و اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز.
6- در اجراي مفاد بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/93 اين وزارتخانه موفق گرديد با همكاري موثر و ارزشمند كنسوسيوم اموزشي كاركنان دولت و با ايجاد سه سامانه تحت عناوين ذيل نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي اقدام نمايد كه گروه كثيري از پرسنل شاغل در حوزه ستادي وادارات استاني ، مطابق جدول ذيل تحت پوشش آموزشهاي فناوري اطلاعات به صورت الكترونيك(مجازي )قرارگرفتند .
iranlms.ir/RUDMDHC سامانه مديريت تعاملات گروهي و آموزشي الكترونيك
iranlms.ir/1RUDMDHC سامانه ويژه كارشناسان فناوري اطلاعات وارتباطات
iranlms.ir/3RUDMDHC سامانه معاونت امور مسكن و ساختمان
7- پيگيري و انجام امور مربوط به كارآموزي و كارورزي دانشجويان
8- انجام امور مربوط به نيازسنجي آموزشي .
9- پيگيري برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري مركز آموزش مديريت دولتي.
10- انجام امور مربوط به معرفي متقاضيان شركت در دوره هاي برون سازماني، صدور مجوز ورود و خروج و پيگيري امور مالي شهريه هاي مربوطه .
11- پيگيري انجام امور مالي دوره هاي آموزشي اجراء شده (حق التدريس اساتيد و ...).
12- ورود اطلاعات نرم افزار جديد آموزش (فرجام) مربوط به دوره هاي گروه .
13- بررسي و اظهار نظر پيرامون طرحها، بخشنامه ها ، مصوبات و دستورالعملهاي مربوطه حسب ارجاع .
14- انجام امور مربوط به اخذ مجوز اعزام كاركنان واجد شرايط به دوره هاي آموزشي خارج از كشور .
15- بررسي و صدور مجوز ماموریت اموزشی فرزندان شاهد و ایثارگز حوزه ستادی و استانها .

ه ) اصلاح فرآيندها :
1 - اخذ و ابلاغ مصوبه تخصيص عنوان شغل " كارشناس امور املاك و اسناد " در زمره مشاغل اختصاصي سازمان ملي زمين و مسكن ، از سازمان اداري و استخدامي كشور .
2- اقدام جهت مهندسي مجدد ، بازبيني ، احصاء و اصلاح فرآيندها و مستند سازي فرايندهاي مورد عمل در حوزه ستادي .
3- تهيه و تدوين ، و سير مراحل تصويب وظايف اختصاصي وزارت متبوع در" دستورالعمل صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب " در شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
4- بررسي و تكميل مستندات مربوط به شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه در سال 1395 و ارائه به دفتر مديريت عملكرد و حقوق شهروندان .
5- تدوين گزارش اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء سلامت اداري و مقابله با مفاسد اقتصاد ي ، همچنين سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات ، فعاليت ها و زمينه هاي فساد زا در وزارت متبوع ، در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ، به مقام عالي وزارت ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ساير مراجع محترم ذيربط .
6- بررسي و جمع بندي اقدامات سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت متبوع در ارتباط با استقرار و اجراي نظام پيشنهادات ، حسب گزارشات مأخوذه ، به منظور ارائه عملكرد به دبير خانه ملي نظام مذكور و انعكاس فعاليت هاي انجام شده در اين بخش ، در جشنواره ملي نظام پيشنهادات .
7 - پيگيري موضوع واگذاري امور تصدي به بخش غيردولتي ( مفاد ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري ) در ستاد ، ادارات كل راه و شهرسازي و سازمان ها و شركت هاي تابعه .
8 - همكاري در اجراي پروژه مديريت ارتباط شهروندي به شرح ذيل :
- احصاء عناوين فعاليت ها و خدمات معاونت توسعه مديريت و منابع .
- مكاتبه با واحدهاي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع و دريافت فهرست عناوين فعاليت ها و خدمات واحدهاي مذكور.
- تشكيل جلسات هماهنگي جهت برنامه ريزي.
- برگزاري كارگاه آموزشي جهت آموزش نحوه تدوين فرآيندهاي كاري واحدهاي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع توسط همكاران مجري پروژه مديريت ارتباط شهروندي.
- انجام هماهنگي هاي لازم و مراجعه به واحدهاي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع جهت تدوين فرآيندهاي موجود.
- شركت در جلسات مجري پروژه و ارائه گزارش عملكرد اقدامات .
10- تهيه و ارائه گزارش عملكرد توصيفي تكاليف عمومي و اختصاصي در ارتباط با وظايف حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني ، به معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع .

و) اجراي ماموريت هاي حوزه منابع انساني
• پيگيري از سازمان بازنشستگي كشوري براي ايجاد پنجره اي در سامانه آن سازمان جهت مشاهده سوابق كاركنان مانند سازمان تأمين اجتماعي
• اتصال به شبكه اطلاعاتي و نرم افزاري سازمان بازنشستگي كشوري به منظور دسترسي به اطلاعات بازنشستگي و موظفين و همچنين تهيه كليه احكام بازنشستگان و تاييد به برقراري حقوق و افزايش ساليانه از طريق وب سايت – البته بخشي از كار پيرو پيگيري هاي كاري انجام پذيرفته
• ساماندهي بيمه مشمولين
• تدوين طرح سربازان ( امريه ) وزارت متبوع ، و انعقاد تفاهم نامه في مابين با ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جهت اخذ سهميه امريه جديد .
• جذب مشمولين وظيفه به صورت امريه و تعهد خدمت .
• ارزيابي عملكرد كاركنان غير رسمي به منظور تمديد قرارداد سالانه .
• پيگيري موضوع اخذ سهميه هاي استخدامي برنامه پنجم توسعه به استناد ماده 51 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد بند (ج) ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي كاركنان خارج شده از خدمت و مشاغل حاكميتي و مناطق كمتر توسعه يافته از سوي مراجع ذيصلاح
• مكانيزه نمودن صدور احكام كاركنان قراردادي توسط سيستم فرجام
• تهيه و صدور قراردادهاي كاركنان انجام كار مشخص و مشاغل كارگري و مشاوره اي و صدور اصلاحيه قرارداد حسب مورد( برقراري حق اولاد- اعمال مدرك تحصيلي و ابلاغ تعيين محل خدمت و...)
• پيگيري اخذ مجوز استخدام فرزندان ايثارگران مشمول ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت در ستاد و ادارات كل استانها ، ( با توجه به مفاد قانون ياد شده مبني بر تكليف دستگاههاي اجرايي در بكارگيري يكي از فرزندان كاركنان شهيد ، جانباز 25 درصد و به بالا وآزاده كه واجد شرايط عمومي استخدام باشند )
• ارزيابي كاركنان رسمي آزمايشي حوزه ستادي كه مدت 3 سال دوره آزمايشي آنان به اتمام رسيده است ، و صدور احكام استخدام رسمي قطعي آنان است.
• ورود وثبت اطلاعات پرسنلي همكاران درسيستم پرسنلي جديد به منظورصدور احكام كارگزيني همكاران.
• تهيه فهرست كليه همكاران واجدشرايط جهت ارتقاء به طبقه و رتبه شغلي استحقاقي بالاتر (براساس قانون مديريت خدمات كشوري)
• انجام سيستمي كليه امورمربوط به صدور احكام( تغيير حقوق ومزايا ، انتصاب ، انتقال ، ماموريت و ...)
• پيگيري سيستمي كليه پرونده هاي دردست اقدام مربوط به احتساب سنوات همكاران در موارد خاص
• برقراري جلسات داخلي تخصصي و كارشناسي جهت ايجاد وحدت رويه و ابلاغ به استان ها و شركت ها و سازمان هاي تابعه
• حذف مكاتبات سنتي و انجام آن بصورت كاملا الكترونيكي و آرشيوي
• تسريع و به موقع اعلام گزارشات غيبت كاركنان به اداره كل امور مالي و ذيحسابي ، و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري حسب مورد
• جمع آوري آمار پرسنلي از ادارت كل راه و شهرسازي استان ها ( با توجه به انتزاع وظايف حوزه راهداري ) ، همچنين شركت ها و سازمان هاي تابعه حسب مورد
• پشتيباني پايگاه اطلاعات داده اي
• تهيه سالنامه آماري
• راه اندازي سيستم يكپارچه پرسنلي در سطح ادارات كل راه و شهرسازي استانها
• تكميل و بروز رساني بانك اطلاعاتي مديران ارشد
 

اين تب مخصوص همكاران و نمايندگان سازمان ها/ شركت ها وادارات كل استاني مي باشد.

از همكاران و نمايندگان محترم سازمان ها/ شركت ها و ادارات كل استاني خواهشمنديم در خصوص بررسي شرايط متقاضيان امريه در وزارت راه و شهرسازي به موارد ذيل دقت نظر داشته باشند؛

  1. پس از اتمام ثبت نام متقاضيان در سايت(www.mrud.ir)، شما عزيزان مي توانيد (63 روز قبل از تاريخ اعزام) از طريق لينك ورودي (ذيل همين صفحه) و وارد نمودن كلمه كاربري و رمز ورود (كه قبلاً از طريق پيامك به معاونين محترم توسعه مديريت و منابع سازمان ها/ شركت ها و ادارات كل استاني ارسال شده است)، فايل اكسل اسامي متقاضيان را مشاهده نموده و با فيلتر نمودن استان و اداره محل خدمت، اسامي متقاضيان آن سازمان/ شركت/ اداره را احصاء نمائيد.
  2. متقاضيان محترم پس از اتمام دوره ثبت نام (63 روز قبل از تاريخ اعزام) براي ارائه اصل مدارك خويش به آن سازمان/ شركت/ اداره كل مراجعه مي نمايند.
  3. شما نيز براساس دستورالعمل ابلاغي، ضمن بررسي و برابر اصل نمودن مدارك متقاضيان، شرايط ايشان را نيز بررسي نموده و امتيازدهي فرمائيد.

تبصره: براساس دستور مقام عالي وزارت مصاحبه ها در مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارتخانه انجام خواهد شد، ليكن به دليل شرايط ويژه شيوع بيماري كرونا و جهت جلوگيري از آسيب هاي احتمالي، فعلاً تا اطلاع ثانوي، مصاحبه ها در سازمان/ شركت/ اداره كل استاني انجام مي شود.

    4.پس از بررسي مدارك و شرايط  متقاضيان، مدارك مربوطه به همراه كارنامه امتيازات و برگه مصاحبه از طريق صرفاً اتوماسيون اداري در موعد مقرر(58 روز قبل از تاريخ اعزام) به مركز نوسازي و توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ارسال گردد.

  5.ارسال اسامي و مدارك متقاضيات محترم به مركز نوسازي به معني پذيرش ايشان نمي باشد، بلكه پذيرش نهايي ايشان بعد از بررسي هاي انجام شده در مركز نوسازي و توسعه منابع انساني وزارت متبوع و ابلاغ دفتر سياستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح انجام مي پذيرد.

 6.ليست اسامي نهايي پذيرفته شدگان از طريق سايت وزارتخانه(www.mrud.ir)  اطلاع رساني مي گردد.