| 09 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1386

برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري(تجربیات اخیرجهانی و جایگاه آن در ایران)
کارفرما:وزارت مسکن وشهرسازی ،ناشر:مرکزمطالعات وتحقیقات مسکن وشهرسازی ،1386
شنبه 28 دی 1398
راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران
محقق : جهانشاه پاکزاد، کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی،معاونت شهرسازی و معماری، ،1386، 448ص امروز با تنوعی از فضاهای عمومی و اجتماعی مواجهیم که کارکرد های اج...
شنبه 28 دی 1398
گونه شناسي و راهنماي طراحي مسكن بم
قابل دانلود فایل تمام متن
شنبه 28 دی 1398
مجموعه مقالات تدوین سیاستهای راهبردی برای   توسعه تهران
وزارت مسکن وشهرسازی ،دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی ،1386
شنبه 28 دی 1398
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران از 1380 تا 1385
وزارت راه وشهرسازی ،معاونت شهرسازی معماری، ناشر: شرکت طرح و نشر پیام سیما،1386، 218 ص شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تاسیس آمده، بر...
یکشنبه 29 دی 1398