| 29 فروردین 1400

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1385

مبانی نظری و فرایند طراحی شهری
محقق : جهانشاه پاکزاد، کارفرما : وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت شهرسازی و معماری)، 1385، 234ص در تصویر ذهنی ما فضاهای شهری قدیم با زندگی جاری در جامعه پیوندی ...
شنبه 28 دی 1398
مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور دومین کارگاه_
تدوین و جمع آوری :زهرا تمجیدی ،معاونت شهرسازی ومعماری ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری،1385، 138ص
شنبه 10 خرداد 1399
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از 1343 تا 1369
زیر نظر وزارت راه وشهرسازی معاونت شهرسازی و معماری ،ناشر :شرکت طرح و نشر پیام سیما،1385، 322 صفحه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تأس...
ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1398