| 29 فروردین 1400

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1383

اندازه شهر
تالیف ،اسفندیار زبردست ،وزارت مسکن وشهرسازی ،مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی شهرسازی و معماری 1383، 219ص موضوع اندازه شهر از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی و تجزیه‌وتحلیل اس...
شنبه 28 دی 1398
باغ ایرانی
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری ،1383 ،305ص
شنبه 28 دی 1398
مجموعه مقالات كارگاه مشورتي، فني  بازسازي و برنامه ريزي شهري براي شهر بم
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری ،1383
شنبه 28 دی 1398
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران از 1370 تا 1379
وزارت راه وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری، ناشر:شرکت طرح و نشر پیام سیما،1383، 247ص شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تأسیس آمده، بر...
دوشنبه 30 دی 1398
مقررات شهرسازي و معماري و طرحهای توسعه وعمران مصوب شورای عالی شهرسازی از تاریخ تاسیس تا پایان 1383
گردآوری :دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران،کارفرما:وزارت راه وشهرسازي ،معاونت معماری شهرسازی ،1383، 156صفحه
شنبه 28 دی 1398