| 09 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1382

بانیان ابادی ایران
وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت معماری وشهرسازی ،1382
شنبه 28 دی 1398
مجموعه قوانین و مقررات شورای عالی شهرسازی جلد اول
تنظیم وطبقه بندی :مجید احسن ،وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت معماری و شهرسازی،1382 این کتاب نتیجه تحقیقی است که به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسا...
شنبه 28 دی 1398
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و  معماري ايران از 1370 تا 1379
وزارت راه وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری، ناشر:شرکت طرح و نشر پیام سیما،1383، 247ص شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر آنچه که در قانون تأسیس آمده، بر...
دوشنبه 30 دی 1398