| 08 آبان 1399

کتاب های منتشر شده حوزه معاونت، به ترتیب الفبا

کتابهای منتشر شده در سال 1381

تراکم در شهرسازی اصول ومعیارهای تعیین تراکم شهری
تالیف،محمد مهدی عزیزی،وزارت مسکن وشهرسازی،معاونت شهرسازی ومعماری،1382 ،284ص
چهارشنبه 02 بهمن 1398
میدان توپخانه تهران
محقق:فرح محمد زاده مهر،وزارت مسکن وشهرسازی ،معاونت شهرسازی و معماری ،1381، 171ص
ﺳﻪشنبه 08 بهمن 1398