28 مهر 1400

English | 

  
قوانین و مقررات دریایی (جلد اول)

قوانین و مقررات دریایی (جلد اول)

ناشر: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
نوبت و سال انتشار: چاپ اول: خرداد ماه ۱۳۹۷
اولويت های توسعه فنی در امور زيرساختهای جاده ای

اولويت های توسعه فنی در امور زيرساختهای جاده ای

ناشر: معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری- دفتر مطالعات فناوری و ايمنی
نوبت و سال انتشار: تابستان ١٣89
طراحی مقطع عرضی تونل های دوطرفه

طراحی مقطع عرضی تونل های دوطرفه

ناشر: وزارت راه و ترابری - معاونت آموزش،تحقيقات و فن آوری
راهنمای ارزيابی و كاهش سر و صدای ناشی از ترافيك

راهنمای ارزيابی و كاهش سر و صدای ناشی از ترافيك

ویراستار: ناصر پورمعلم
ناشر: وزارت راه و ترابری - معاونت آموزش، تحقيقات و فن آوری
نوبت و سال انتشار: پاييز 89
طرح راهبردی سيستم های حمل و نقل هوشمند

طرح راهبردی سيستم های حمل و نقل هوشمند

ویراستار: مهسا مهرپويا
ناشر: وزارت راه و ترابری - معاونت آموزش، تحقيقانت و فناوری
نوبت و سال انتشار: پاييز 1389
راهبرد ملی ايمنی راه های ايران (ويرايش دوم)

راهبرد ملی ايمنی راه های ايران (ويرايش دوم)

ناشر: وزارت راه و ترابری - معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری
نوبت و سال انتشار: بهار 1390
مهندسی برون سپاری در حمل ونقل

مهندسی برون سپاری در حمل ونقل

ویراستار: علی اكبر پور يرحيم
ناشر: وزارت راه وترابری- معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری
نوبت و سال انتشار: بهار 1390
سيمای ايمنی راهها

سيمای ايمنی راهها

ویراستار: گروه ايمنی، دفتر مطالعات فناوری و ايمنی
ناشر: وزارت راه و ترابری- معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری
نوبت و سال انتشار: بهار 1390
مشخصات سطح راه

مشخصات سطح راه

ویراستار: محسن رحيمی- مرتضی خادمی بحرينی
ناشر: معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری- دفتر مطالعات فناوری و ايمنی
نوبت و سال انتشار: بهار 1390
برآورد هزينه چرخه عمر راه ها (روسازی های بتنی)

برآورد هزينه چرخه عمر راه ها (روسازی های بتنی)

ویراستار: محسن رحيمی
ناشر: معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری- دفتر مطالعات فناوری و ايمنی
 راهنمای مديريت نگهداری زمستانی راهها

راهنمای مديريت نگهداری زمستانی راهها

ویراستار: ناصر پورمعلم
ناشر: معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری- دفتر مطالعات فناوری و ايمنی
نوبت و سال انتشار: بهار 1390
جستجو

جستجو

جستجو

دسته بندی ها

دسته بندی ها