| 17 تیر 1399

معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها

1- دعاوي و امور قضايي

الف- رسيدگي به اختلافات بين شركت ها و واحدهاي تابعه از جهت تداخل وظايف قانوني و برداشت از قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها و همچنين رسيدگي به اختلافهاي مالي و قراردادي و ارائه راهكارهاي حقوقي مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه

ب- پيگيري و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي احكام و اسناد لازم الاجراء له و عليه دستگاه و پيگيري اجراي آراء رفع اختلاف حقوقي دستگاههاي اجرايي در دستگاه مربوطه.

ج- دفاع از بخشنامه ها، دستور العملها ، نظام نامه ها و عناوين مشابه در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع مربوطه.

د- رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي و حقوقي غير دولتي حسب ارجاع بالاترين مقام اجرايي دستگاه

ه- اقامه و دفاع از دعاوي له يا عليه دستگاه در محاكم عمومي و انقلاب دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ...

و- تهيه و تنظيم شكواييه و لايحه دفاعيه در پاسخ به دعاوي و شكايات مطروحه عليه اقدامات و تصميمات دستگاه در ديوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف كار و ساير مراجع قانوني

ز- معرفي نماينده حقوقي براي شركت در جلسات دادگاهها، مجامع، ستادها و هيأت ها و اعلام نظر در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني تفويضي از طريق بالاترين مقام اجرايي.

ح- ساماندهي دعاوي و داوري هاي دستگاه هاي اجرايي و ارائه اطلاعات و گزارش هاي مربوط.

2- قوانين، لوايح و استعلامات

الف- تهيه و تدوين مجموعه تنقيح شده از قوانين و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهاي وابسته مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رييس جمهور

ب- جمع آوري و انتشار نظريات حقوقي مطابق با الگوي طراحي شده توسط معاونت حقوقي رييس جمهور

ج- بررسي و جمع بندي نظرات واحدهاي مختلف در مورد استعلامات دفتر هيأت دولت و كميسيونهاي مربوط و شوراها و كار گروه ها،كميسيون ها، كميته ها و عناوين مشابه

د-پشتیبانی حقوقی از کمیسیون ها ، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد.

ه- بررسي و تنظيم و تأیيد پيش نويس لوايح و يا مصوبات مورد نظر دستگاه براي طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هيأت وزيران يا شوراها و كميسيون هاي مربوطه

و- بررسي و تنظيم متن كليه بخشنامه ها و دستور العمل ها و ضوابط و نظام نامه ها و عناوين مشابه كه توسط رييس دستگاه يا ساير مديران ذيصلاح ارسال می شود بعد از تأييد واحد ذيصلاح

ز- ابلاغ بخشنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط، نظامنامه ها كه رييس دستگاه تصويب مي نمايد. ح- پاسخگويي به استعلامات اشخاص حقيقي و حقوقي(دولتي و غير دولتي) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها و نظام نامه ها

ط- پاسخ به استعلامهاي حقوقي مؤسسات و واحدهاي تابعه و پشتيباني حقوقي آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسير يا اجراي قوانين و مقررات

ي- بررسي و پاسخگويي به گزارش هاي مراجع نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، كميسيون اصل (90) قانون اساسي و ... با هماهنگي واحدهاي ذيربط

ك- ورود اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات و به ويژه بخشنامه‌ها، نظام نامه ها و ... در سامانه قوانين و مقررات كشور.

3- املاك و امور ثبتي

الف- انجام امور مربوط به مستند سازي اموال منقول و غير منقول دستگاه ها بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و همكاري با معاونت حقوقي در اين خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبيرخانه كميسيون مربوطه.

ب- پشتيباني، رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي املاك و امور ثبتي.

ج- رسيدگي به كليه امور املاك و اراضي وقفي، صلحي، هبه‌اي و ...

4- امور هماهنگي، آموزشي و پژوهشي

برنامه هاي هماهنگي امور آموزشي در قالبهاي همايش، كارگاه آموزشي و عناوين مشابه براي كارشناسان حقوقي دستگاه و واحدهاي زير مجموعه و دستگاههاي همكار در قوه مجريه و ساير قوا با هماهنگي معاونت حقوقي رياست جمهوري

الف-اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه

ب- تنظيم خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي دستگاه و ارائه گزارش عملكرد به مراجع ذيربط

ج- تشكيل مستمر جلسات شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه و ارائه گزارش عملكرد به مراجع ذيربط

د- پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات مورد عمل دستگاه

ه- تعيين موضوعات و اولويت هاي پژوهشي دستگاه در زمينه حقوقي با همكاري معاونت فوق الذکر

و- ساماندهي آموزش هاي حقوقي تخصصي كارشناسان حقوقي و اتخاذ تمهيدات لازم براي آموزش حقوقي مديران و كارشناسان حوزه های مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهاي مصوب و ابلاغي از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفيت هاي موجود

1- ثبت و ضبط طرحها و لوايح ، گزارشات مراجع نظارتي ، مشروح مذاكرات

2- تهيه فهرست طرحها و لوايح مربوط به وزارت راه و شهرسازي ، سازمانها و شركتهاي تابعه جهت ارائه به واحدهاي ذيربط

3- اقدامات قانوني لازم براي سير مراحل تصويبي طرحها و لوايح به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه از طريق مراجع ذيربط

4- انجام جلسات كارشناسي با صاحب نظران واحدهاي تابعه در مورد طرحها و لوايح، تهيه مقدمه و دلايل توجيهي لازم در خصوص تسهيل مراحل تصويبي طرحها و لوايح به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه

5- هماهنگي و ايجاد ارتباط با كميسيون هاي تخصصي مجلس و نمايندگان در جهت فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي جلب حمايتهاي لازم براي بهبود و توجيه نقطه نظرات وزارت متبوع پيرامون طرحها و لوايح مرتبط با وزارتخانه

6- ایجاد بانک اطلاعاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به روز کردن آن به منظور شناسايي و برقراري ارتباط صحيح با ايشان.

7- برقراري ارتباط مناسب و منطقي بين نمايندگان مجلس و مسؤلين وزارت راه و شهرسازي به منظور آشنايي آنان با سياستها ، برنامه ها و وظايف وزارتخانه

8- اظهار نظر كارشناسي در خصوص طرحها و لوايح مرتبط به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه

9- دريافت و ارائه مستمر برنامه هاي هفتگي مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي تخصصي و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور شركت مقامات ذيربط وزارت متبوع و كارشناسان در جلسات كميسيونهاي تخصصي به منظور دفاع از لوايح ، طرحها و يا ساير پيشنهادات مربوط به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه و در موارد ضروري صحن علني 10- ارائه گزارش در مورد وضعيت طرحها و لوايح مربوط به وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه به مقامات ما فوق 11- دريافت نامه ها ، شكايات ، تذكرات و درخواستهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص فعاليت بخش هاي مختلف دستگاه و انعكاس آنها به واحدهاي ذيربط

12- تهيه آمار و گزارش عملكردي از تعداد مكاتبات ، تذكرات و سؤالات نمايندگان و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي به منظور ارائه به معاونت حقوقي رياست جمهوري، مجلس و ساير مراجع ذيربط

13- دريافت گزارش عملكرد وزارتخانه و واحدهاي وابسته و توجيهات مربوط به منظور ارائه به كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي

14- هماهنگي و انجام درخواست نمايندگان محترم به منظور ملاقات با وزير و معاونين وساير مقامات ذيربط در وزارت راه و شهرسازي و واحدهاي تابعه و متقابلاً برقراري ملاقات مقامات وزارتخانه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

15- انجام هماهنگيهاي لازم به منظور بازديد كميسيونهاي تخصصي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از پروژه ها و اماكن مورد نظر نمايندگان مرتبط با مجموعه وزارت راه و شهرسازي از استانها به منظور اطلاع از آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني كشور

16- استماع و پياده سازي و تنظيم گزارش جلسات صحن علني مجلس شوراي اسلامي به منظور ارائه آن به مقام عالي وزارت و معاونين

17- بررسی نطق های میان دستور و سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وظایف وزارت متبوع و تهیه پاسخ با هماهنگی و پیگیری از واحدهای تابعه.

18- دريافت و ارسال مكاتبات مجلس و رياست جمهوري و ساير وزارتخانه ها از طريق سيستم پيام دولت

19- پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری.

20- هماهنگی لازم جهت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همایشها، مراسم، گردهماییها و.... به منظور تبادل نظر و تفاهم و تصميم گيري درباره مسائل مهم كشور و في ما بين

21- بازدید از استانها جهت پیگیری پيشرفت فيزيكي پروژه ها و برخی از موارد درخواستی نمایندگان از حوزه های انتخابیه شان با حضور مقام عالي وزارت و معاونين و ... .

22- بررسي موارد تحقيق و تفحص و استيضاح و انجام رايزني و اقدامات لازم جهت حل و فصل موضوع و تهيه گزارشات و اطلاعات و مستندات لازم .

23- حضور مدير كل امورمجلس بطور مستمر در دفتر دولت مستقر در مجلس شوراي اسلامي به منظور رسيدگي به امورات نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي و ارتباط مؤثر و تسهيل در پاسخگوئي به تقاضاهاي نمايندگان و هماهنگي هاي لازم جهت ورود معاونين ، مديران وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي و اطلاع از آخرين وضعيت مجلس و در صورت لزوم ارائه گزارش به مقامات ما فوق .

24- انجام ساير امورات محوله از سوي مقامات مافوق.