| 29 مهر 1399

دستاوردهای تدبير در خشكسالی منابع مالی

دوشنبه 24 آبان 1395
1- هفته دولت، تنها ياد بود شهيدان گرانقدر محمد علي رجايي و محمد جواد باهنر نيست، بلكه تكريم شيوه اي از بودن است. حياتي طيبه كه در اخلاص، تقوي، پاكدامني و تقرب به خدا از مسير خدمت به خلق معنا مي شود و در تماميت خود بيانگر يك سبك و روشِ زندگي و كار است. الگويي از زيست فردي، اجتماعي و شغلي كه قرار است دولتمردان با گراميداشت اين ايام نه تنها ياد شهيدان دولت را زنده نگاه دارند بلكه اين ايام بهانه اي است براي ارايه بخشي از خدمات ، تلاش ها و دستاوردهاي خدمتگزاران ملت در قوه مجريه.
2-دولت تدبير و اميد به رغم محدويت هاي پر فشار داخلي و تحريم هاي خارجي در سه سال گذشته سعي نموده تا در پرتو برنامه ريزي و با پرهيز از رويكرد هاي هيجاني به مديريت منابع و هدايت آنها براي بهره وري افزونتر و پيشبرد امور بپردازد. ممانعت از توقف پروژه هاي عمراني، توسعه هدفمند حوزه هاي مختلف، مهار تورم، لغو تحريم هاي هسته اي، ايجاد تعامل با سرمايه گذاران داخلي و بخش خصوصي خارجي، امكان استفاده از سرمايه هاي ملي كه قبلا در بانك هاي خارجي بلوكه شده بودند و در نهايت پديداري ثبات و آرامش و اعتماد نسبي در اقتصاد ملي و حركت به سمت شفاف سازي فعاليت هاي مالي، بانكي و مالياتي و اصلاح قوانين مربوطه از جمله شاخص ها و دستاورد هاي دولت به شمار مي آيد.
3-وزارت راه و شهرسازي در سه سال گذشته هر چند به شدت متاثر از وضعيت كلان اقتصادي بوده اما عليرغم كاهش شديد حجم اعتبارات عمراني تخصيص يافته و به تعبير دكتر آخوندي‹‹ خشكسالي منابع مالي»، مديران اين مجموعه اجازه نداده اند تا پروژه ها و كارگاه هاي مختلف آن به رغم كاهش سرعت با توقف مواجه شوند. تعريف شيوه هاي جديد تامين مالي، مشاركت با بخش خصوصي، استفاده از اسناد خزانه و صكوك و هدفمندي در اجراي پروژه ها در راستاي سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از جمله مكانيزم هاي تاثيرگذار در اين رابطه بوده كه افتتاح پروژه هاي مختلف در نقاط مختلف كشور در هفته دولت شاهدي بر اين است.
4-نكته ديگر در راهبرد هاي نوين وزارت راه و شهرسازي، توجه به مباني تئوريك و انسان شناختي در مقوله هاي مختلف است. برگزاري سلسله نشست هاي « جستار كيفيت در تجربه هاي بازآفريني شهري- در چهارچوب انديشه ايرانشهري» به همت شركت عمران و بهسازي شهري ايران، مصداقي از اين راهبرد است كه تلاش مي كند تا با نگاهي متفاوت به شهر به مثابه ارگانيسمي پويا و واجد هويت كه برخوردار از زيستي تاريخمند در ذهن شهروندان است، نگاهي متفاوت از درك صلب مهندسي را در مخاطب خود نهادينه نمايد. اين نشست ها سعي دارد با بهره گيري از تجربيات روشنفكران عرصه عمومي و شكستن حصارهاي صلب ذهني به دركي جديد از نقش شهر و انسان ايراني برسد.

سيد قاسم بي نياز رئيس مركز ارتباطات و اطلاع رساني