| 20 تير 1399
مدینه فاضله در اندیشه ابونصر فارابی

مدینه فاضله در اندیشه ابونصر فارابی

تاریخ انتشار: 1396/06/19|   بازدید: 2776 |  print

در تاریخ اندیشه‌های اجتماعی در اسلام، اولین فیلسوفی که پارادایم جامعه آرمانی را مطرح کرد، ابونصر فارابی بود. فارابی بنیانگذار فلسفه سیاسی در اسلام و همچنین نخستین کسی است که درباره مسایل سیاسی، اجتماعی و روش‌های حکومتی و اصول کشورداری و شناخت جوامع از دیدی خاص سخن گفته است. او در ارائه این الگوی نظری، چشم‌اندازی عقلی را ارائه می‌دهد که بی‌شک ملهم از آراء افلاطون است. فارابی در آثار خود، نخست درباره اجتماعی بودن انسان بحث می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که دستیابی به سعادت، بدون همکاری و یاریگری با دیگران (تعاون)، ممکن نیست. او اجتماع را به «تن» آدمی تشبیه می‌کند. فارابی از شهر و از جامعه شهری و از شهر آرمانی سخن می‌گوید. اندیشه فارابی درباره مدینه فاضله و جامعه آرمانی، بر مصلحان و اندیشمندان مسلمان در سراسر جهان تاثیر داشته است. مدینه فاضله فارابی، رویاگرایانه و ذهنی است و اقتدار در این جامعه کاریزمانی است. رویکرد وی صرفاً عقلی و انتزاعی است. همچنین مدینه فاضله فارابی از نوع گونه‌شناسی محض است و رهیافت وی اساساً ایستانگرانه می‌باشد. 


متن مزبور چکیده مقاله‌ای است با عنوان " مدینه فاضله در اندیشه ابونصر فارابی " که توسط دکتر باقر ساروخانی و مهندس رضا طالبی، در مجله جامعه‌شناسی معاصر، سال اول، شماره دوم، بهار 1388 به چاپ رسیده، به منظور آگاهی از متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمائید. 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

 
فیلم‌ها

فیلم‌ها