03 مهر 1400

English | 

موضوع پروانه اشتغال به كار حقيقي ،تعيين صلاحيت و صدور ، تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان در هر رشته مي باشد.

اطلاعيه ** قابل توجه كليه متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در رشته‌هاي هفتگانه مهندسي ساختمان**

 

 

مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها -تبصره 2 از ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

تاريخ  موضوع
1397/02/16  بخشنامه شماره 400/14678 مورخ 1397/02/16 كميسيون هم ارزي رشته ها
1396/08/06  بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 كميسيون هم ارزي رشته ها
1396/06/06  بخشنامه شماره 400/27527 مورخ 96/06/06 كميسيون هم ارزي رشته ها
1395/01/22  مصوبه شماره 400/1637 مورخ 95/01/22 كميسيون هم ارزي رشته ها 
1394/11/05  مصوبه شماره 400/65825 مورخ 94/11/24 درخصوص تسهيل در امر صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي 
1394/11/05  مصوبه شماره 430/60958 جدول كد رشته ها (تاريخ 1394/11/05)
1394/09/23  مصوبه شماره 430/52381 كميسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1394/09/23)
1394/05/25  مصوبه شماره 430/27882در خصوص كارشناسي ناپيوسته (تاريخ1394/05/25)
1392/12/07  مصوبه شماره 430/68309 (تاريخ 1392/12/07)
1392/06/23  مصوبه شماره 430/29780 (تاريخ 1392/06/23)
1392/04/19  مصوبه شماره 430/26670 در خصوص كد كاردانها (تاريخ 1392/04/19)
1391/11/04  مصوبه كميسيون (تاريخ 1391/11/04)
1390/05/23  مصوبه در خصوص كارشناسي ناپيوسته يا كارداني با كد اصلي
1390/03/11  مصوبه كمسيون (تاريخ 1390/03/11)
1389/12/07  مصوبه كمسيون هم ارزي رشته ها (تاريخ 1398/12/07)

 

بخشنامه ها:

تاريخ موضوع
1390/04/28  بخشنامه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي معماري
  بخشنامه درخصوص قبول شدگان اسفند 89

 

دستورالعملها:

تاريخ موضوع
1389/04/02 اصلاحيه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
  دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

 

شركتهاي خدمات آزمايشكاهي:-

اطلاعيه ** قابل توجه شركت هاي متقاضي خدمات فني و آزمايشگاهي(مورخ1396/05/02):

    «طبق ابلاغیه شماره 400 /20578 مورخ 1396/05/02 معاونت مسکن و ساختمان، از تاریخ 1396/05/01 صدور- تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران انجام می شود .جهت مشاهده متن ابلاغيه اينجا را كليك كنيد«

 

تاريخ موضوع
1396/11/15  اسامي شركت هاي آزمايشگاهي تائيد صلاحيت شده (مورخ 1396/11/15)
   مدارك مورد نياز جهت صدور گواهينامه خدمات آزمايشگاهي
   تمديد اعتبار پروانه‌هاي اشتغال به‌كار آزمايشگاهي تا پايان اسفند ماه 1394
1391/09/11  دستورالعمل جديد خدمات آزمايشگاهي (مورخ 1391/09/11)
   قابل توجه شركت هاي خدمات فني و آزمايشگاهي (اعلام كاركرد شركت )

 

شركتهاي كنترل بازرسي:

تاريخ موضوع
   دستورالعمل شركتهاي كنترل بازرسي
   مدارك مورد نياز جهت صدور، تمديد  وحذف گواهينامه كنترل بازرسي