| 08 آذر 1399

 وضعیت بازار مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران  

 سال متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان متوسط اجاره بهای یک مترمربع آپارتمان
1399 فروردين لغايت تير   
1398 فروردين لغايت اسفند  
1397 فروردين لغايت اسفند  
1396 فروردين لغايت اسفند فروردين لغايت بهمن
1395 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
1394 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
1393 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
1392 فروردين لغايت اسفند  
1391 فروردين لغايت اسفند  
1390 فروردين لغايت اسفند  
1389 فروردين لغايت اسفند  
1388 فروردين لغايت اسفند  

 

 وضعيت بازار مسكن در شهر تهران 
جدول فصلي( سال هاي 1388 لغايت1397) جدول ساليانه
سري زماني متوسط قيمت يك مترمربع زمين  متوسط قيمت يك مترمربع زمين
سري زماني متوسط قيمت يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني  متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني (سال هاي 1370 لغايت1397)
سري زماني متوسط اجاره بهاي يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني  متوسط اجاره بهاي يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني(سال هاي 1370 لغايت 1397)
 

 

 

 

وضعيت بازار مسكن در شهرهاي منتخب كشور- سالهاي 1370 لغايت 1397

جدول ساليانه

متوسط قيمت يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني