01 بهمن 1397
En | 

 

 وضعیت بازار مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران  

 سال متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان متوسط اجاره بهای یک مترمربع آپارتمان
 1397 فروردين لغايت آذر  
 1396 فروردين لغايت اسفند فروردين لغايت بهمن
 1395 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
 1394 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
 1393 فروردین لغایت اسفند فروردین لغایت اسفند
 1392 فروردين لغايت اسفند  
1391 فروردين لغايت اسفند  
1390 فروردين لغايت اسفند  
1389 فروردين لغايت اسفند  
1388 فروردين لغايت اسفند  

 

سری زمانی وضعيت بازار مسكن در شهر تهران برای سالهاي 1370 لغايت 1395
جدول فصلي  جدول ساليانه
 متوسط قيمت يك مترمربع زمين،مسكن و اجاره بها  متوسط قيمت يك مترمربع زمين
   متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني
   متوسط اجاره بهاي يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني
 

 

 

 

وضعيت بازار مسكن در مراكز استانها طي سالهاي 1370 لغايت مهرماه 1396

جدول ساليانه

متوسط قيمت يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني