03 بهمن 1397
En | 

 

 داده هاي آماري مربوط به معاملات واحدهاي مسكوني آپارتماني در سراسر كشور (شرح قرارداد)

 سال فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر  آبان آذر دي بهمن اسفند
 1397          
1396
1395 
1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389