04 فروردین 1398
En | 

 

 داده هاي آماري مربوط به شرح قرارداد معاملات واحدهاي مسكوني آپارتماني در سراسر كشور (به همراه کدپستی کامل)

 سال فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر  آبان آذر دي بهمن اسفند
 1397        
1396
1395 
1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389