28 مهر 1400

English | 

اطلاعيه

 نظرخواهي از مهندسان و صاحبنظران درخصوص موضوع آموزش‌هاي حرفه‌اي

بيش از ده سال است كه از ابلاغ شيوه‌نامه اجرايي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارتقاء پايه مهندسان مي‌گذرد و در طي اين مدت تلاش شده است با همكاري سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در جهت ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ در بخش ساختمان اقدام شود. در شرايط فعلي با توجه به نيازهاي روز حرفه و به منظور بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين و سيستم‌هاي مناسب آموزشي اعم از مجازي - فيلم و ...  درنظر است فرآيند كلي آموزش مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد لذا به منظور استفاده از نظرات و پيشنهادات مهندسان و صاحبنظران حرفه، پيش‌نويس ‌(غيرقابل استناد) :

شيوه نامه صدور مجوز فعاليت مجري آزمون

شيوه نامه نحوه صدور،تمديد ياارتقاءپايه مهندسي

شيوه نامه اعطاءصلاحيت آموزش

تهيه گرديده است علاقه‌مندان در اين حوزه مي‌توانند نظرات و پيشنهادهاي خود را به دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان از طريق آدرس ايميل info@inbr.ir ارسال نمايند.