26 مهر 1400

English | 

حمايت مالي و علمي از پايان نامه و رساله دانشجويان
معاونت مسكن و ساختمان از پايان نامه و رساله هاي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري با موضوعات مرتبط به حوزه مسكن و ساختمان، حمايت مالي و علمي مي نمايد.
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به منظور استفاده از ظرفيت جامعه دانشگاهي در راستاي ارتقاي بخش مسكن و ساختمان كشور و همچنين كاربردي نمودن رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويان مقطع دكتري و كارشناسي ارشد، از رساله و پايان نامه دانشجوياني كه موضوعات آنها مرتبط با مباحث اقتصادي، برنامه ريزي، اجتماعي و فني و مهندسي مسكن و ساختمان است در چارچوب ضوابط تعيين شده، حمايت مالي و  علمي مي نمايد.

اولويت هاي پژوهشي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن:

1- نظام بهينه ماليات هاي بخش مسكن

2- امكان سنجي و شيوه هاي عملياتي نمودن ابزارهاي نوين تامين مالي در بخش مسكن

3- بازار رهن مسكن در ايران (راه اندازي و توسعه بازار رهن، مشكلات و موانع و راه كارها)

4- صندوق هاي پس انداز مسكن در ايران

5- نظام بهينه تخصيص يارانه در بخش مسكن

6- صندوق هاي زمين و ساختمان در ايران

7- ساماندهي مشاورين املاك

8- الزامات و روش هاي ايجاد نظام اجاره داري حرفه اي در كشور

9- نقش كاداستر شهري در برنامه ريزي هاي مربوط به مسكن شهري

10- نقش GIS  در برنامه ريزي شهري

11- بررسي عوامل موثر بر نياز به مسكن با تاكيد بر مسائل اجتماعي و جمعيتي (تغيير شكل خانوار و مراحل زندگي، گرايش به نوگرائي در مسكن، مهاجرت، تجردگرائي و...)

12- تاثير متغيرهاي اقتصاد كلان بر بازار مسكن

13- تامين مسكن گروه هاي كم درامد

14- بررسي عوامل موثر بر سيكل هاي قيمتي در بازار مسكن و راهكارهاي كاهش نوسانات در بازار مسكن

15- بررسي رابطه بخش مسكن و توسعه انساني (مطالعه بين كشوري يا بين استاني)

16- تعيين الگوي مصرف بهينه مسكن ( با توجه به شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق مختلف كشور)

17- تدوين برنامه ارتقاء بهره وري در بخش مسكن

به منظور انجام هماهنگي و كسب اطلاعات بيشتر، در خصوص موضوعات برنامه ريزي و اقتصاد مسكن  با شماره تلفن82244176جناب آقاي علي قائدي ( دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن) و موضوعات فني و مهندسي مسكن و ساختمان با شماره تلفن82244187 جناب آقاي محمدعلي رياحي نظري ( دفتر مقررات ملي ساختمان) و  با شماره تلفن82244427 جناب آقاي داوود نيك طلب(دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي) تماس حاصل فرماييد.
جهت مشاهده ضوابط و فرم هاي پيوست، اينجا را كليك نمائيد.