28 مهر 1400

English | 


فرهنگ و معماری

فرهنگ به معنی عام، روش زیستن و اندیشیدن است و حاصلی از مجموع دانسته ها و اعتقادهای یک قوم می باشد. استنتاجی است که ملتی در طی قرون متمادی از دریافت های خود از زندگی کرده اند. فرهنگ مجموعه ای از نمودهای مادی و غیرمادی است که انسان ایده آل جو و انسانی که همیشه به دنبال مرتبه ای بالاتر بوده برای ادامه این روند و یا در نتیجه حرکت خود ایجاد کرده است.

فرهنگ به معنی مجموعه کوشش های مختلفی می باشد که در مرز بر آوردن احتیاجات روزمره متوقف نمی شود.صحبت از فرهنگ گذشته یا میراث فرهنگی صحبت از یک امر زنده  است زیرا متعلق به شخصیت ملی ماست. فرهنگ خلاصه و عصاره  محصولی است که ازگذشته باقی مانده است و حاصل بارورترین ساعات زندگی گذشتگان محسوب می شود. هر جامعه ای دارای اهداف و ایده آل هایی است و فرهنگ آن جامعه وظیفه نشان دادن ایده آل های ذهنی را از طریق نمود اشکال عینی بر عهده دارد. در این فرآیند، معماری نقش اساسی بازی می کند » معماری وسیله واقعی سنجش یک ملت بوده و هست« .

هر بنا به عنوان جزئی از فرهنگ معماری، یک اندیشه ذهنی را عینیت  می بخشد و آثار معماری جلوه ای از فرهنگ هستند. فرهنگ بر طراحی  که نمودار سیستم ارزشی حاکم است تاثیر گذارده و آن را شکل می دهد  و از طرف دیگر به طور غیر مستقیم یکی از پایه های اصلی زندگانی روانی انسان ها است. طراحی تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم بر جامعه گاه به این سو و گاه به آن سو می رود و در نتیجه سبک معماری نیز همین تغییرات را نشان می دهد. آنچه ما از آن به عنوان سبک معماری نام می بریم در واقع نموداری مجسم از نظام ارزشی جامعه است و نمودی از سیستم کلی حاکم می باشد با تغییر کردن تناسب بین ایدئولوژی، دانش یا هنر، سبک نیز تغییر می کند« .

برگرفته از:

پاکزاد، جهانشاه، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری(۱۳۹۴)، ، چاپ هفتم، انتشارات شهیدی.

اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۷۱)، فرهنگ و شبه فرهنگ، انتشارات یزدان.

گروتر، یورگن، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون(۱۳۷۵)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.