| 31 شهریور 1399
پژوهش ها در حوزه حمل و نقل:
عوامل اجتماعی و فرهنگی تصادفات جاده ای
بررسی «امر اجتماعی» در طرحهای شهری و حمل و نقل
طرح هوشیارسازی اجتماعی جهت کاهش خسارات تصادفات

*مقالات پروژه ها پس از اتمام در همین تارنما بارگزاری می شود.