28 مهر 1400

English | 


مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه ۶۴.۲۵۵ سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه كنش و اقدام براي ارتقاء ايمني جاده اي با هدف تثبيت و سپس كاهش تلفات جاده اي اعلام نموده است. اين قطعنامه از سازمان بهداشت جهاني (WHO) و كمسيونهاي منطقه اي سازمان ملل با همكاري نهاد مربوط به ايمني جاده اي سازمان ملل(United Nations Road Safety Collaboration) و ساير ذينفعان درخواست كرد تا برنامه جهاني اين دهه را به مثابه سندي راهنما براي حمايت و اجراي اهداف اين دهه تهيه كند.

وزارت راه و شهرسازی نیز در این اقدام جهانی از طریق سیاست گذاری، آموزش،  پیشگیری و ایمن سازی راهها سهیم است. و طرح های بزرگی در این زمینه در سراسر کشور در حال اجرا است.

 

پلاک آویز دهه جهانی اقدام برای ایمنی راهها