28 مهر 1400

English | 


جمعیت طرفداران ایمنی راهها به همت جمعی از پیشکسوتان و دست اندرکاران حمل و نقل و راهداری و ایمنی به عنوان هیئت موسس و به عنوان یک نهاد مردمی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی با هدف بهبود وضعیت ایمنی تردد در راهها و ارتقاء فرهنگ ترافیکی کشور است.


جمعیت طرفداران ایمنی راهها به عنوان یک نهاد مردمی با تکیه بر تجربه و دانش اعضای خود و در راستای نیل به جامعه ای توسعه یافته و همسو با سایر نهادهای اجتماعی که دارای این هدف آرمانی می باشند و با بهره گیری از مشارکت عموم مردم است.

این نهاد مردمی موارد ذیل را به عنوان منشور عملیاتی خود قرار داده است.

الف ) کلیات
بهبود وضعیت ایمنی تردد در راه ها و ارتقای فرهنگ ترافیکی کشور

ب)روش اجرای هدف
۱ - معرفی جمعیت و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن در سطح کشور
۲ - جلب مشارکت های مردمی(اجتماعی) و تلاش برای جذب مشارکت بیشتر رسانه ها
۳ - کمک به ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین سازمان های مسئول ایمنی
۴ - اطلاع رسانی درباره وضعیت ایمنی کشور و مشارکت در ارتقای سطح آگاهی و باورهای عمومی در زمینه فرهنگ ترافیکی
۵ - کمک به بهبود و توسعه امداد و نجات و فراگیر نمودن آن از طریق اجرای آموزش های مربوطه


آقای تقی زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و نماینده دائم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور در همایش جمعیت طرفداران ایمنی راهها

۶- عضویت در سازمان ها، نهادها و تشکل ها و ارتباط با آنها
۷ - تغییر نگرش در جامعه و حساس نمودن افکار عمومی و مسئولان با ایجاد باورهای ملی نسبت به کاهش 
۸  - شناسایی نقایص و خلاء های قانونی و ارائه پیشنهاد نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موجود به دستگاه های ذیربط
۹ - انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب کشورهای موفق و سوابق راهکارهای اجرا شده در کشور و آشنایی با موضوعات روز ایمنی
۱۰ - تلاش همه جانبه برای جلب توجه دولت و عموم جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث رانندگی
۱۱ - مشارکت در همایش ها و عضویت در مجامع مرتبط
۱۲ - تلاش برای نهادینه کردن آموزش در مقوله ایمنی حمل و نقل

برگرفته از منشور فعالیتهای جمعیت طرفداران ایمنی راهها