27 مهر 1400

English | 


ايمني راهها و كاهش تلفات ، مساله اي بين المللي و مربوط به تمام مردم است.و تمام تخصص ها از جمله روانشناسي، ارتباطات، جامعه شناسي، ترافيك، مهندسي و غيره در آن مشاركت دارند و اگر قرار باشد به موضوع ايمني حمل و نقل پرداخته شود دنبال مقصر نگرديم و اين موضوع را به مساله اجتماعي ملت ايران تبديل كنيم.
در مساله حمل و نقل اگر بخواهيم ايمني را در حمل و نقل مردم ايجاد كنيم بايد به گونه اي اقدام شود كه در رفتار چند ميليون راننده تاثيزگذار باشيم. به اين موضوع نياز داريم كسي كه فرمان در دست دارد فهم درستي از خطر داشته باشد از مخاطرات بي جا پرهيز كند و اين نياز به آگاهي و علم و فهم جديد از سبك زندگي جديد دارد.
به مباحث ارتباطي فرهنگي و روانشناسي فردي و اجتماعي نياز داريم و بايد از منظرهاي ديگر به موضوع نگاه كنيم در حقيقت ما با مباحث اجتماعي مواجه هستيم و اصلي ترين كار، مهندسي در امور اجتماعي است.
در كنار تمام كارهاي مهندسي نكته مهم تر اين است كه كه ما چگونه بر رفتار رانندگان اثر بگذاريم و رفتارهاي پر خطر را به رفتارهاي آرام و كم خطر تبديل كنيم.
ايمني از لحظه تعريف پروژه از نظر زيرساختهاي حمل و نقل و از نظر كاربران از لحظه ارتباط انسان با خودرو مطرح است كه بايد تلاش كنيم اين موضوع را به دستورالعمل كنترل تبديل كنيم.


آخوندی، عباس(۱۳۹۳ )، راه ابريشم، ويزه نامه ايمني.