| 23 تیر 1399
مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 • تعيين راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازي در راستاي تحقق سند راهبري نظام جامع فناوري اطلاعات كشور.
 • راهبري و نظارت برتدوين و اجراي مستند معماري سازماني وزارت راه و شهرسازي (حوزه ستادي ، سازمان ها و شركت هاي تابعه و ادارات كل راه و شهرسازي ) به عنوان نقشه راه توسعه فناوري اطلاعات و اتباطات در وزارت.
 • استقرار نظام امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازي در راستاي سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور ( سند افتا).
 • ايجـــاد زيرساخــت لازم به منظور پياده سازي نظام جامع آماري و اطلاعاتي وزارتخانه و ايجاد داشبردهاي مديريتي براي مديران ارشد وزارت متبوع به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليتهاي اصلي حوزه ستادي و واحدهاي استاني.
 • ايجاد و پياده سازي سامانه ها و مدل هاي نرم افزاري پشتيبان تصميم گيري مديران در راستاي مستند معماري سازماني با همكاري دفاتر آمار و اطلاعات و برنامه ريزي
 • عرضه خدمات الكترونيكي بين دستگاهي" G /G"
 • فراهم آوردن زمينه و امكانات لازم براي ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و مركز اسناد وزارت متبوع و استحكام بخشي زير ساخت هاي اطلاعاتي به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي وزارت متبوع و واحدهاي وابسته.
 • طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و راهبري اجراي آن در راستاي شبكه ملي اطلاعات كشور
 • طراحي و پياده سازي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري مركز داده اي ستاد وزارتخانه در راستاي شبكه ملي اطلاعات كشور
 • نياز سنجي آموزشي و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در حوزه فناوري اطلاعات وزارت راه و شهرسازي.
 • راهبري ، نظارت و توسعه زيرساخت داده مكاني (SDI ) وزارت راه و شهرسازي
 • مديريت مجوزهاي كاربري سامانه ها و پايش ترافيك شبكه.
 • تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي به منظور طراحي و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز شبكه.

    88646286
 
   88646288     
     پست الكترونيكي
   تهران –ميدان آرژانتين- بلوار آفريقا–وزارت راه وشهرسازي -ساختمان شهيد دادمان – طبقه دوازدهم –مركز فناوري اطلاعات وارتباطات
 ساعت كار

8 الي 16.15