27 مهر 1400

English | 

شرح وظایف
  • اجراي سياستهاي اطلاع رساني دولت از طريق انعكاس و تشريح ديدگاهها، سياستها و برنامه‌هاي وزارت متبوع به منظور آگاهي افكار عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي.
  • برنامه ريزي براي توسعه ارتباطات الكترونيكي از طريق پايگاه اطلاع رساني (سايت) و بهنگام كردن روايدهاي بخش راه و شهرسازي .
  • برنامه ريزي در جهت برگزاري كنفرانسها، سمينارها، نمايشگاههاي فني و تخصصي، عمومي ، جشنواره ها، بازديدهاي استاني در رابطه با وظايف مختلف وزارت متبوع و بررسي و تعيين نحوه مشاركت وزارت متبوع در اين قبيل برنامه ها.
  • راهبري و نظارت بر امور انتشاراتي مربوط به حوزه فعاليت هاي وزارتخانه در قالب نشريه، بروشور، كاتالوگ، پوستر ، كتاب و ...
  • ساماندهي و توسعه سيستم سنجش افكار عمومي پيرامون فعاليت‌هاي وزارتخانه و سيدگي به درخواست هاي مردمي و پاسخگويي به كليه انتقادات مطروحه در رسانه هاي جمعي.
  • تحليل محتواي مطالب منعكس شده در رسانه‌هاي گروهي در رابطه با عملكرد وزارت متبوع و ارائه نقطه نظرات مناسب به مراجع ذيصلاح.
  • تهيه و تدوين برنامه سالانه فعاليت هاي روابط عمومي وزارت متبوع و برقراري ارتباط و هماهنگي با واحدهاي استاني و وابسته به منظور همسو نمودن فعاليتها.
  • انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام محترم وزارت.