| 30 مهر 1399
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی

سرپرست وزارت راه و ترابری در كابينه ميرحسين موسوی وی يك دوره از 1/8/62 تا 1/8/64 مديرعامل راه آهن بود.