| 04 آبان 1399
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی

وزير راه و ترابری در كابينه سيد محمد خاتمی.وی يك دوره وزير جهاد كشاورزی و استاندار سيستان و بلوچستان بود.