| 08 آبان 1399
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس صادق افشار

سرپرست وزارت راه و ترابری در كابينه سيد محمد خاتمی. وي قبل از سرپرستی وزارت راه و ترابری سمت های زير داشته:

  • معاون وزير و مديرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران از 1/8/64 تا 1/8/76
  • معاون ساخت و توسعه شبكه راه آهن