| 06 آبان 1399
  
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: محمد شهاب گنابادي

محمدشهاب گنابادی  وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شهيد رجايي و مير حسين موسوي بوده است. ( خرداد 1359 تا شهريور 1364) و عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران نیز می باشد.