| 30 مهر 1399
  
وزير سابق مسكن و شهرسازي

وزير سابق مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مصطفي كتيرايي

مصطفی کتیرایی

(۱۳۰۷ ملاير -۱۴ بهمن ۱۳۹۴ تهران) وزیر مسکن و شهرسازی در دولت موقت مهدي بازرگان بود. مهندس کتیرایی عضو شوراي انقلاب و دبیر شورای انقلاب و نویسنده اساسنامه شورای انقلاب بود.