| 09 آبان 1399

به نام خدا

اولین جلسه شورای حمل ونقل استان مرکزی راس ساعت 9صبح روز شنبه مورخ96/1/19 با حضورجناب آقای دکتر رستمی مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد وحقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی وجناب آقای مهندس علیزاده معاونت دفتر مدیریت عملکرد واعضای شورای حمل ونقل استان (مدیران کل ؛ راه وشهرسازی ، راهداری وحمل ونقل جاده ای ، راه آهن اراک وحومه ، هواشناسی استان ،آزمایشگاه مکانیک خاک و مدیر فرودگاه اراک)در دفتر آقای مهندس شارقی مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید. پس از تلاوت قرآن مجید توسط قاری محترم ، جناب آقای دکتر رستمی ضمن تبریک سال نو از مدیران عضو شورای حمل ونقل استان خواست که به نوبت نسبت به معرفی خود و خلاصه ای از عملکرد سال 95 و برنامه سال 96 را گزارش نمایند. هر یک از مدیران ومعاونان اعضای شورای حمل ونقل حاضر در جلسه خلاصه ای از عملکرد سال 95 و برنامه های سال 96 گزارش نمودند. سپس آقای مهندس علیزاده در خصوص رتبه های کسب شده در سالها ی قبل و روشهای دفاع در ارزیابی شاخص های عمومی در سازمان برنامه و بودجه استان مطالبی را عنوان کردند  و در یک جمع بندی کلی آقای دکتر رستمی  مطالبی را در زمینه فعالیتهای دستگاه های زیر مجموعه وزارت متبوع در استان وتعامل بیشتر معاونت های پشتیبانی ومسؤلین ارزیابی عملکرد آنها مطرح کردند وتوضیحات مفیدی را در اشاره به نتیجه مثبت قانون گرایی وعمل به قانون از جمله مواد 90،91،92قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انجام وظایف کارکنان و پاسخگو بودن آنها در مقابل ارباب رجوع بر طبق قوانین و بدور از هرگونه کاستی وکم کاری و تخلف تاکید کردند و به وظایف مهم وخطیر بازرسان در پیشگیری و برخورد با تخلفات در دستگاها اشاره نمودند واینکه هر یک از کارکنان طبق سلسله مراتب اداری مسؤلیت دارند و بایستی نسبت به مسؤلیت محوله پاسخگوباشند. ودر پایان ضمن تشکر از آقای مهندس حمیدرضا امینی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند آقای محمد حسن قاسمی بعنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی معرفی کردند.

 

اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات راه وشهرسازی استان مرکزی

ا