28 مهر 1400

English | 

شوراي بررسي و تائيد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي

با حكم مقام عالي وزارت اعضاي شوراي بررسي و تائيد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي موضوع تبصره يك ماده 117 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 تعيين شدند و شوراي مذكور از مردادماه سال جاري جلسات منظم هفتگي خود را آغاز نمود.

به منظور بررسي و تائيد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي،‌ مطابق تبصره يك ماده 117 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375، در وزارت راه و شهرسازي شورايي تحت عنوان «شوراي بررسي و تائيد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي » مركب از 5 نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و 2 نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود.

اعضاي ثابت شورا: 1- آقاي دكتر سيد جواد قانع فر 2- سركار خانم مهندس نسرين ابوالحسني 3- آقاي مهندس مهرداد هاشم زاده همايوني 4- آقاي مهندس محمد جواد ابوالفتحي

اعضاي متغير: 1- آقاي مهندس سيد صادق موسوي خلخالي 2-آقاي دكتر علي سرزعيم 3- آقاي مهندس محمدرضا مومنان

جلسات هفتگي شورا در محل سالن جلسات معاونت مسكن و ساختمان بصورت مستمر در روزهاي يكشنبه برگزار مي گردد و مهندسان ساختمان مي توانند در صورتي كه پيشنهادهايي در خصوص مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي دارند، بصورت مكتوب از طريق دفتر سازمان هاي مهندسي و تشكل هاي حرفه اي به شوراي مذكور ارائه نمايند.