27 مهر 1400

English | 

پرسش و پاسخ‌هاي متداول (FAQ)

 امكان ساخت و ساز در اراضي حاشيه شهر واقع در محدوده خدماتي (داراي كاربري مسكوني و لحاظ شده در محاسبات تراكم)  بر اساس كدام بند قانوني ميسر است؟ 

 آن دسته از اراضي كشاورزي كه بر اساس طرح تفصيلي مصوب داراي كاربري مسكوني است، با توجه به بند 2 بخش ب موضوع دستورالعمل ماده  14 قانون زمين شهري قابل تبديل بوده و تغيير كاربري اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني به مسكوني در صورتيكه در طرح تفصيلي يا هادي آنها پيش‌بيني خدمات مورد نياز تهيه و به تصويب رسيده باشد، مورد تأييد است. كسب اجازه قطعه بندي و تفكيك ساختمان سازي اينگونه اراضي مشمول ضوابط و مقررات  مربوط  به تأمين  فضاهاي عمومي و خدماتي شهـرها موضوع  مصوبه  3/10/69  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود و درخصوص بند 7 ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها مصوب  10/8/78  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حاشيه شهرها به اراضي بزرگ كشاورزي متصل به محدوده شهر حد فاصل بخش هاي ساخته شده و خط محدوده طرح توسعه و عمران مصوب اطلاق مي شود.

 

 با توجه به مصوب مورخ  3/10/69  ضوابط  و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر، آيا زمينهايي كه از قبل در محدوده خدماتي شهر بوده اند در حال حاضر هنگام تفكيك و قطعه بندي و ساختمان سازي مشمول مصوبه فوق مي باشند يا خير ؟ 

 در طرحهاي توسعه شهري (جامع شهر) و طرح تفصيلي مربوطه براي برخي معابر تعريض منظور مي‌گردد و انجام تعريض به صورت تدريجي و معمولاً بهنگام نوسازي و بازسازي ملك صورت مي گيرد.

 

 صدور پروانه ساختماني واحدهاي شهركهاي مسكوني مصوب مراجع مربوطه براساس ضوابط و مقررات كدام مرجع يا تشكيلات است و بر اساس كدام بند يا تبصره قانوني تعيين و اقدام مي گردد؟

 به استناد بند 6 دستورالعمل صدور پروانه تأسيس بهره برداري از شهرك خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع ماده 12 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا مصوب  17/12/56  تا زماني كه در هر يك از شهرك ها شهرداري تأسيس نگرديده و يا اداره امور آن به عهده يكي از شهرداريهاي مجاور واگذار نشده باشد، صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت بر اساس ضوابطي كه توسط احداث كننده شهرك تهيه و به تصويب استاندار رسيده باشد انجام مي شود و پس از تأسيس شهرداري در شهرك امور توسط شهرداري مربوطه انجام خواهد شد.

 

 مرجع صدور پروانه ساختماني واحدهاي شهرك هاي صنعتي مصوب مراجع مربوطه براساس ضوابط و مقررات كدام مرجع يا تشكيلات خواهد بود و بر اساس كدام بند يا تبصره قانوني تعيين و اقدام مي گردد؟

 در خصوص واحدهاي شهرك صنعتي مصوب بر اساس بند 7 قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب هيئت محترم وزيران در تاريخ  23/3/62  واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرائي قانون مذكور عمل خواهد شد. ضمناً به استناد تبصره 3 ماده 4 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  27/2/55  كليه ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب در جاهايي كه مصوب دارند ضروري است.

 

 مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهرهاي جديد كدام مرجع مي باشد؟

 لايحه شهرهاي جديد كه در تاريخ  5/5/79  به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است به منظور طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.  لذا تا تصويب و ابلاغ قانوني آن،  مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي كماكان كميسيون موضوع تبصره  (2)  بند (3)  الحاقي به ماده  99 قانون شهرداريها مي باشد.

 

 مكاتبه اشخاص درخصوص حفظ حقوق همسايگي و اشراف برخي ساختمانها ؟

 

 وزارت مسكن و شهرسازي به هنگام تهيه طرحهاي توسعه شهري و در قالب ضوابط و مقررات اجرايي طرحها ضوابط مورد نظر را به تصويب مي رساند. علاوه بر ضوابط مزبور مي توان به برخي مصوبات عمومي شوراي عالي از قبيل ضوابط منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني، چند خانواري و تك واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ نور، آفتاب و عدم اشراف) مصوب 14/2/71  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و دستورالعمل كنترل تراكم ساختماني و تعيين سطح اشغال در مناطق مسكوني (براساس حفظ سرانه فضاي باز، تشويق بلندمرتبه سازي، كاهش سطح زيربناي مسكوني و عدم تفكيك) موضوع بند  6 همان مصوبه كه به نوعي در جلوگيري از اشراف مؤثر است نيز اشاره نموده است. ضمناً براساس بند 4 مصوب اخيرالذكر، طراحان اين مجموعه ها بايد گزارش امكان‌سنجي مربوط به تأمين نور آفتاب و عدم اشراف را به تأييد مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند و در اين رابطه مقررات ديگري وجود ندارد. لازم به ذكر است براي موارد خاص مي بايست موضوع از طريق مراجع صدور پروانه موررد بررسي دقيق و همه جانبه قرار گيرد. 


 تصویب طرحهای تفصیلی شهرها و تغییرات آنها بر عهده چه نهادی است؟

 

 طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

تبصره اصلاحي مصوب 25/9/65 مجلس شوراي اسلامي.

تبصره ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.


  طرح جامع شهر با طرح تفصیلی شهر چه تفاوت و شباهتی دارد؟

 

 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. اما طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.

 


  طرح مجموعه شهری برای چه شهرهای تهیه می‌شود؟

 اين طرح بر اساس مصوبه شماره 9860/ت 15311/ه مورخ 13/8/1374 هيات وزيران براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف آنها تهيه مي‌شود.  حدود طرحهای ناحیه‌ای در استانها شامل چه قسمت‌هایی می‌شود و چه ویژگیهایی دارد؟

 اين طرح در اجراي وظايف محول شده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن - مصوب 1353- و تصويبنامه شماره 70971/ت407 ه مورخ 5/11/1373 هيات وزيران، به منظور تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت، مناطق حفاظتي و همچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان شهرها و روستاها در يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگي‌هاي طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند، تهيه مي‌شود.