01 بهمن 1397
En | 

معرفي معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

   دكتر محمد سعيد ايزدي
  معاون شهرسازي و معماري وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

  مدرك تحصيلي: دكتري معماري با گرايش مرمت شهري از دانشگاه نيوكاسل انگلستان
  متولد: 1347 شهر همدان
   
   سوابق علمي:  
  • عضو هيات علمي (استاديار) دانشگاه بوعلي سينا همدان
  • مدرس مدعو دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا (از سال 1387 تاكنون)
  • مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبايي - دانشكده علوم اجتماعي (از سال 1389 تا 1392)
  • مدرس مدعو دانشگاه يزد - دانشكده هنر و معماري (از سال 1389 تا 1392)
  • مدرس مدعو دانشگاه هنر و معماري سهند تبريز (1387)
  • مدرس مدعو دانشگاه گيلان - رشت (از سال 1380 تا 1381)
  • مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحدهاي تهران مركز - تهران جنوب - تبريز - قزوين - همدان (از سال 1387 تاكنون)

   سوابق اجرايي: 
  • معاون وزير، رييس هيات مديره و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (از شهريور 1392 تا شهريور 1396)
  • مدير مسئول نشريه تخصصي هفت شهر شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (شهريور 1392)
  • عضو هيات مديره صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي (مرداد 1391)
  • مشاور عالي سازمان زيباسازي شهر تهران (1390)
  • عضو هيات مديره مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران (آذر 1389)
  • مشاور عالي شركت نوسازان شهر تهران (1389)
  • سردبير نشريه تخصصي هفت شهرشركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (ارديبهشت 1392)
  • مشاور عالي و عضو كميته امور مشاوران شركت عمران و مسكن سازان ثامن مشهد (1388)
  • مدير كل دفتر مطالعات كاربردي و امور ترويجي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (1386 تا 1389)
  • مدير كل دفتر مطالعات و طراحي سازمان عمران و بهسازي شهري - وزارت مسكن و شهرسازي (1376 تا 1381)
  • كارشناس ارشد معماري مهندسان مشاور نقش جهان پارس (1375 تا 1376)
  • كارشناس ارشد معماري شركت توسعه و خانه سازي ايران (1369 تا 1375)