26 مهر 1400

English | 

معرفي معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد
معاون شهرسازي و معماري وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران
متولد:  1355 شهر همدان
 سوابق اجرایی:  
  • مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی
  • معاون دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی
  • معاون دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی
  • کارشناس دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی
  • مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان