04 اسفند 1397
En | 

معرفي مديران كل و مشاوران حوزه معاونت شهرسازي و معماري

مهندس مسعود حمزه‌اي
مدير كل دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران

مدرك تحصيلي:
ليسانس مهندسي عمران از دانشگاه گيلان

متولد:
١٣٤٢ شهر طبس

سوابق كاري:
 • مدير برنامه ريزي ستاد كل مناطق زلزله زده شمال كشور
 • مدير فني اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان
 • مدير كارخانه كستينگ گيلان
 • مدير اجرايي ساختمانها و تاسيسات عمومي و دولتي گيلان
 • معاون دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • معاون امور طرحهاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 • مدير كل دفتر نظارت و امور مديريت شهري
 • مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 
 
   
مهندس 
مدير كل دفنر معماري و طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش


مدرك تحصيلي:

متولد:
شهر

سوابق كاري:
 •  
 •  
 
   
دكتر كامبيز مشتاق گوهري
مدير كل دفنر طرح‌هاي كالبدي


مدارك تحصيلي:
 • دكتري جغرافيا گرايش ژئوپلتيك -موضوع آمايش سرزمين از دانشگاه Vincennes-Saint Denis پاريس - فرانسه (١٣٩٠-١٣٩٣) 
 • دكتري معماري از دانشگاه Marne la Vallee پاريس فرانسه (١٣٨٨-١٣٩٦) 
 • كارشناسي ارشد جغرافيا، گرايش ژئوپلتيك -موضوع آمايش سرزمين از دانشگاه Paris-٨ پاريس - فرانسه (١٣٨٧-١٣٨٩)  
 • كارشناسي و كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران (١٣٧٠-١٣٧٨) 
 •  
 •  
سوابق كاري:
 • مدير كل اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان (١٣٩٦-١٣٩٣)
 • پژوهشگر معماري پژوهشگاه GSA هندسه، سازه و معماري - مدرسه عالي معماري پاريس -ملكه (١٣٩٢-١٣٨٨) 
 • موسس و مدير گروه معماري دانشگاه سيستان و بلوچستان (١٣٨٦-١٣٨٥) 
 • مدير گروه حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي دانشگاه سيستان و بلوچستان (١٣٨٥-١٣٨٢) 
 • مدير كل سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان سيستان و بلوچستان (١٣٨٢-١٣٨٠) 
 
 
   
مهندس احمد نيكخواه نائيني
مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران


مدرك تحصيلي: 

متولد: 


سوابق كاري:
 
 
   
مهندس نادر نجيمي
مشاور معاونت شهرسازي و معماري


مدرك تحصيلي:
كارشناسي ارشد مهندسي شهرسازي از دانشگاه تهران
كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان

متولد:
١٣٣٨  اصفهان

سوابق كاري بخش خصوصي:
 • رييس كارگاه پروژه دارو پخش اصفهان
 • مدير دفتر فني كارگاه پروژه شهرك شهيد منتظري شركت ملي نفت ايران اصفهان
 • مدير دفتر فني و مهندس كارگاه پروژه تصفيه خانه آب مجتمع فولاد مباركه اصفهان

سوابق كاري بخش دولتي:
 • مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 • مدير كل دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان (امور مقررات ملي ساختمان)
 • رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان گيلان
 • رييس سازمان زمين شهري استان گيلان
 • رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان گيلان
 • معاون فني و برنامه ريزي ستاد كل بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان- بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 • مدير ماشين آلات ساختماني- بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 
سوابق پژوهشي:
 • عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان
 • رييس كميته تخصصي مبحث ٢٢ مقررات ملي ساختمان
 • عضو كميته تخصصي مبحث ٢ مقررات ملي ساختمان