| 01 آبان 1399

دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

به استناد ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وزارت راه و شهرسازي به جاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي‌كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد:

1- بررسي و اظهار نظر در مورد طرح‌هاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورايعالي و مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند.

2- تهيه معيارها و ضوابط آئين نامه‌هاي شهرسازي

3- نظارت در تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرح‌هاي تفصيلي

4- نظارت در اجراي مراحل مختلف طرح‌هاي تفصيلي شهري

5- ابلاغ مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول در ارشاد و راهنمايي دستگاه‌هاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرح‌هاي جامع شهري

6- ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

7- جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري

8- تشكيل نمايشگاه‌ها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمان‌هاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانس‌هاي لازم به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در اين قانون

دفتر طرح‌هاي كالبدي

 • تدوين سياست‌ها و  راهبردهاي  فضايي محلي، منطقه‌اي و ملي.
 • نظارت عاليه بر تهيه، به‌ روزآوري و بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع، تفصيلي، شهرها و شهرك‌ها و طرح‌هاي ويژه مرتبط با وظايف دفتر براساس مصوبات شوراي‌عالي از طريق: انجام بازديدهاي محلي، شركت در جلسات كارگروه شهرسازي و معماري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌ها به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح‌هاي توسعه شهري با واحدهاي استاني و استمرار آن تا مرحله تصويب به مبادي ذيربط.
 •  تطبيق طرح‌هاي در دست تهيه توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي با سياست‌ها و طرح‌هاي مصوب.
 • انجام هماهنگي‌هاي لازم  با سازمان‌هاي مسئول ذيربط در جهت تهيه  طرح‌هاي آمايش سرزمين و توسعه و عمران در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
 •  اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي هيئت دولت بخصوص در موارد اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران و ارتقاء تقسيمات كشوري و تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در مرز تقسيمات كشوري روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان.
 •  تهيه و تنظيم برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياست‌هاي برنامه مذكور و سالانه براي تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران (كالبدي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه شهري، جامع، هادي و تفصيلي) شهري و همكاري با واحدهاي استاني در تهيه و تنظيم طرح‌هاي مذكور.
 • همكاري و هماهنگي با كارگروه‌هاي ذيربط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها در بررسي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياست‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران.
 • نظارت بر تهيه ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران و همكاري با ساير دفاتر حوزه براي پيشنهاد به مرجع تصويب.
 • آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي تحقق طرح‌هاي توسعه و عمران.
 • تعيين اساس طرح‌هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت‌هاي اساسي تصميمات كميسيون‌هاي ماده 5 در زمان تهيه طرح‌ها.
 •  نظارت عاليه بر برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده‌ها و حريم‌هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.
 •  اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي بخش زمين و نظارت عاليه بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور.
 • تهيه‌ و ‌تنظيم قراردادهاي طرح‌هاي توسعه و عمران به منظور انتخاب مشاور.
 • تشكيل كميته امور انتخاب مشاوران طرح‌هاي مرتبط، با عضويت دفاتر ذيربط معاونت شهرسازي و معماري.
 • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه‌ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط با وظائف دفتر و شركت در جلسات مربوطه.
 •  تهيه و تدوين شرح خدمات طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مربوطه با همكاري دفاتر ذيربط.
 • تدوين و انجام اصلاحات لازم در شرح خدمات طرحهاي كالبدي ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع و تفصيلي و ساير طرحهاي مرتبط با وظائف.
 • همكاري با واحدهاي استاني و ساير دفاتر حوزه ستادي در تهيه و تنظيم قراردادهاي مربوط به بكارگيري مشاورين ذيطلاح در تهيه طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي.
 • همكاري در امر انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در ارتباط با طرحهاي مرتبط با وظائف.
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي.
 • هماهنگي با پايگاه اطلاعات جغرافيايي واحد شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف دفتر.
 • همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها، و كارگاههاي تخصصي.
 • تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظائف دفتر.
 • شركت در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بنا بر وظائف مرتبط.

دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران

 • اعمال سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج‌ ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و برنامه‌هاي سالانه در نحوه اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران.
 •  همكاري‌ در ‌تدوين ضوابط ‌و ‌دستورالعمل‌هاي نحوه نظارت ‌و ‌كنترل مصوبات مذكور.
 • نظارت عاليه برحسن اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، جامع و تفصيلي شهرها و طرح‌هاي ويژه و هماهنگي با واحدهاي استاني در امر نظارت بر طرح‌هاي مزبور.
 • نظارت عاليه براجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و همچنين بررسي نظرات مديريت شهري در جهت بهبود روند اجراي طرح‌هاي توسعه شهري.
 • همكاري و ارتباط با شهرداري‌ها، شوراي اسلامي شهرها، سازمان شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور، سازمان‌هاي نظام مهندسي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با مديريت شهري در صورت لزوم.
 • نظارت بر مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه و كارگروه‌هاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌ها با توجه  به ضوابط و مقررات حسب مورد.
 • نظارت بر مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق بررسي موردي صورتجلسات، به منظور كنترل مغايرت‌هاي اساسي احتمالي بر اساس طرح‌هاي جامع ذيربط يا ساير قوانين و مقررات شهرسازي و معماري.
 • تدوين دستورالعمل‌هاي لازم در جهت ايجاد وحدت رويه به منظور اصلاح روند تشكيل كميسيون‌هاي ماده 5 و كارگروه‌هاي تخصصي مسكن و شهرسازي.
 •   نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح‌هاي مصوب شهرهاي جديد، شهرك‌ها و بافت‌هاي فرسوده.
 •  بررسي شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد عدم اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ارجاع آن به مراجع ذيربط.
 •  تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف دفتر.
 • شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر.
 • همكاري در تدوين و ارائه پيش نويس لوايح، ضوابط شهرسازي و معماري به منظور اصلاح ضوابط مربوطه.
 •  انجام بازديدهاي محلي و شركت در جلسات استاني مرتبط با وظايف دفتر به صورت موردي.
 •  همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استانها در دوره‌هاي  زماني مشخص.
 •  مطالعه و بررسي به منظور تعيين و ارائه زمينه‌ها و عناوين طرح‌هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و نظارت بر روند تهيه و تصويب آنها.
 •  ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي و همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي.

دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش

 • مشاركت در تهيه آئين نامه‌ها، مقررات و سياستگذاري كلان درحوزه معماري و طراحي شهري و تدوين قوانين و ضوابط و مقررات معماري و طراحي شهري.
 •  تدوين سياستها، ضوابط و آئين‌نامه‌ها در جهت بازيابي هويت معماري و شهرسازي اسلامي ايراني.
 •  تهيه و تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات در جهت ارتقاء كيفي معماري و سيما و منظر شهري.
 • بررسي و تدوين سياست‌هاي مرتبط با تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري و اقدام در‌ جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي، تاريخي و طبيعي براي شهرهاي ارزشمند تاريخي و همچنين توانمندسازي بافت‌هاي حاشيه‌اي و بافت‌هاي فرسوده و نظارت عاليه بر اجراي آنها.
 • نظارت عاليه بر تهيه ‌و بررسي طرح‌هاي معماري و طراحي شهري از طريق: انجام بازديدهاي محلي، بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسين مشاور تهيه كننده طرح به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرح‌ها و همكاري در ارزيابي مستمر مشاور تهيه كننده طرح‌ها.
 • نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرح‌هاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي شهرها‌، شهرهاي جديد، طرح‌هاي جزييات شهري، مجموعه‌هاي ساختماني، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمان‌هاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.
 • نظارت عاليه بر تهيه طرح‌هاي اجرايي موضوعي و موضعي در شهرها.
 • تهيه، تدوين واصلاحات شرح خدمات  قراردادهاي معماري و طراحي شهري و مصوبات و آئين نامه‌هاي موثر بر امر معماري و طراحي شهري به‌ منظور ارتقا‌ء كيفي آنها و ارائه آن به مراجع ذيربط جهت تصويب ونظارت عاليه بر آن.
 •  همكاري با دفاتر تخصصي در اصلاح شرح خدمات و قراردادهاي تهيه طرح‌ها در راستاي بازيابي هويت اسلامي – ايراني شهرسازي و معماري.
 •  تدوين دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت ارزيابي و پايش عملكرد مشاورين معماري و طراحي شهري.
 • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و  پيشنهاد  زمينه‌ها و عناوين  طرح‌هاي  مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و شركت در جلسات نظارتي مربوطه.
 • ارتباط ‌و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مجامع علمي و  پژوهشي، تخصصي، صنفي به منظور هماهنگي و استفاده بهينه از دانش و تجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.
 • نظارت بر امر مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين  فناوري‌هاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي).
 •  آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق معماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري.
 • تشكيل و اداره كميسيون‌هاي معماري و طراحي شهري در ستاد به منظور تعيين اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف دفتر.
 • شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر.
 • همكاري ‌با دفتر طرح‌هاي‌كالبدي و دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران براي به روزآوري اطلاعات پايگاه اطلاعات جغرافيايي.
 • تهيه برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت دفتر و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي مذكور.
 • همكاري در زمينه انتشار كتب، مقالات و جزوات راهنما در زمينه معماري و طراحي شهري.
 •  همكاري در برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي تخصصي و مشاركت در برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري.
 • همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي و معماري استان‌ها در دوره‌هاي زماني مشخص.