26 مهر 1397
En | 

لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر نطنز

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/1/97 خود ضمن استماع گزارش شهردار نطنز، موضوع لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر نطنز را مورد بررسي قرار داد و مقررنمود؛ طرح تجديد نظر طرح جامع شهر با تاكيد بر رويكردهاي زير طي مدت زمان سه ماه تهيه و پس از طي مراحل بررسي استاني، به شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه شود.

1- حفظ ارزش‌هاي منظر طبيعي و تاريخي در سازمان فضايي شهر

2- اتخاذ تدابير جهت حفظ باغات در انسجام كالبدي و فرهنگي بافت شهر

3- انطباق نظام شبكه معابر و سلسله مراتب دسترسی بر ارزش‌هاي طبيعي و تاريخي و تاكيد بر حفظ حداكثر آنها

4- توجه به نظام توزيع منابع آب‌هاي سطحي و زيرسطحي مطابق سنت تاريخي شهر

5- توجه به پتانسيل‌هاي گردشگري شهر و تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بافت

6- توجه به رودخانه به عنوان عنصر اصلي در ساختار فضايي شهر

7- انطباق حداكثري ظرفيت  جمعيت پذيري شهر (ضوابط و مقررات طرح در ساخت و ساز) با جمعيت افق طرح (ظرفيت جمعيت پذيري، طرح فعلی خصوصا در بافت اصلی بسيار فراتر از جمعيت شهر است.)

8- توجه به ارتباط شهر و سرزمين  به ويژه سكونتگاه‌هاي پيرامون

9- تاكيد بر لزوم يكپارچگي شهر و هم پيوندي عناصر و اجزاء متشكله

10- تاكيد برمصوبه مورخ 12/2/96 شورايعالي درخصوص الزامات پدافند غيرعامل

طراحی سایت