| 30 مهر 1399

مصوبه مشترك شورايعالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي (1385)

به منظور رسيدگي به وضعيت ساكنين سكونتگاههاي غيررسمي و تامين عدالت اجتماعي از طريق ارتقا، سطح خدمات زيربنايي و روبنايي و اعمال كنترل و نظارتهاي دولتي و يافتن راهكارهاي پيشگيري از گسترش اينگونه سكونتگاهها از طريق قوانين و برنامه‌هاي موجود، دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و سازمان شهرداريها و دهياري ها و ستادهاي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي استانهاي كشور و حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ اين مصوبه با رويكردهاي ذيل:

 - كاهش فقر و آسيب هاي اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب پذير

 - ايجاد امنيت اجتماعي براي ساكنين

 - افزايش حس قانون پذيري و فرهنگ انضباط اجتماعي در سطح اين مناطق

 - جهت گيري تبديل اقتصاد غيررسمي و پنهان موجود در اين بافتها به اقتصاد مولد و رسمي

 - امكان بهره‌مندي ساكنان سكونتگاههاي غيررسمي از خدمات شهري

 - استفاده از ظرفيتهاي موجود بخش خصوصي و تعاوني و همچنين جلب مشاركت ساكنين براي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاهها

 - بازنگري قوانين و مقررات موجود

 نسبت به پيگيري موارد زير اقدام نموده و نتيجه را به جلسه آينده مشترك شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ارائه نمايد:

 1- شناسايي و تعيين محدوده مناطق با اسكان غيررسمي در هر شهر به تفكيك داخل و خارج از محدوده شهري و ذكر دلايل اصلي شكل گيري جمعيت و بافت اجتماعي غالب هر سكونتگاه

 2- تعريف سطح جديدي از خدمات شهري (شامل خدمات روبنايي و زيربنايي) با رويكرد توانمندسازي و مشاركت ساكنين سكونتگاههاي غيررسمي واقع در محدوده شهرها

 3- پيشنهاد روشهاي عملياتي به منظور حفظ محدوده شهرها و پيشگيري از توسعه اسكان غيررسمي در داخل و خارج از محدوده شهرها

 4- فعال كردن ستادهاي توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي استانها به منظور هدايت فعاليتهاي مربوط به توانمندسازي اين مناطق

 5- ارائه راهكارهاي تامين منابع مالي براي تحقق طرحهاي توانمندسازي با تاكيد بر جلب

 مشاركت مردمي و فعال نمودن بخشهاي خصوصي و تعاوني در اين زمينه