| 08 آذر 1399

مصوبه شوراي عالي اداري در مورد تهيه طرح آمايش سرزمين

شوراي عالي اداري در بيست و ششمين جلسه مورخ 1371/2/9، با توجه به سياست عمومي برنامه اول توسعه مبني بر تجديد تشكيلات دولت با رعايت تجانس وظايف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:

ماده 1ـ طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين استراتژيهاي توزيع فضائي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين، توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تدوين برنامه آتي توسعه اقتصادي و اجتماعي با نگرش آمايشي استراتژيهاي توزيع فضائي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين را به همراه برنامه هاي اجرائي زير تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ـ تعيين مناطق اولويتدار در توسعه از نظر پذيرش جمعيت و فعاليت.

ـ تعيين نقش نواحي مختلف از نظر تقسيم كار ملي و استقرار فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي و امكانات زيربنائي.

- تعيين چشمانداز اشتغال و توزيع آن در بخشهاي مختلف اقتصادي در سطوح ملي.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرايي كشور موظف به رعايت مصوبات طرح آمايش سرزمين ميباشند.

ماده 3ـ آمايش سرزمين بصورت ادوراري و متناسب با تغيير و تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور و آمار و اطلاعات جديد توسط سازمان برنامه و بودجه قبل از هر برنامه مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار گرفته و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4ـ آمايش سرزمين بعنوان قسمتي از برنامه درازمدت كشور راهنماي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت كشور خواهد بود.

ماده 5ـ وظيفه آمايش سرزمين با تعريف و فعاليتهائي كه در اين مصوبه عنوان شده، توسط سازمان برنامه و بودجه انجام ميگردد. ديگر وظائف و فعاليتهاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي به قوت خود باقي بوده و بر اين اساس طرح كالبدي (ملي ـ منطقهاي) توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ميرسد. انجام مطالعات پيش نياز طرح كالبدي مادام كه توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و قابل بهره برداري نشده است ميتواند توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام گيرد. معاون رئيس جمهور و دبيرشوراي عالي اداري.

 

 سيدمنصور رضوي