| 01 آبان 1399

لزوم تصويب طرحهاي ملي موثر در توسعه شهرها توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

با توجه به لزوم تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نسبت به طرح جامع سرزمين طبق تبصره ذيل بند (ز) از رديف 1 ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و طرح جامع شهر طبق رديف 3 از ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، موارد زير بايستي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد :

1- هر طرح ملي كه در شهر يا حريم استحفاظي آن اجرا شود، در صورت مغايرت يا عدم پيش‌بيني طرح جامع

2- دستورالعمل‌ها و تغيير سياست‌هاي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كه در چگونگي رشد و توسعه و اساس طرح جامع هر شهر تأثير خوهد گذاشت.

3- هرگونه طرح يا سياستگذاري يا مقرراتي كه عملكرد و تأثير منطقه‌اي و ملي داشته و در واقع جزئي از طرح جامع سرزمين محسوب مي‌شود.