| 08 آبان 1399

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي ( مصوب 1375)

پيرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد ضرورت رعايت اصول و ارزش هاي اسلامي در طرحهاي شهرسازي و معماري و همچنين تأكيد معظم له در بندهاي 10 و 12 منشور اقامة نمـاز ، بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسة مورخ 2/7/75 تصويب و مقرر نمود اقدامات زير توسط حوزة معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود:

 1- مطالعه مستمر دربارة شهرها و معماري اسلامي گذشته و حال ايران و جهان به منظور دسترسي به اصول و ارزشهاي حاكم بر ساختار آنها و تطبيق اين اصول با دانش نوين بشري و دستيابي به ارزش ها و اصول طراحي جديد شهري و معماري ؛

 2- ظرف سال جاري اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول و ضوابط معماري ساخت و ساز بناها براساس معيارها و ارزش هاي پوياي اسلامي با هدف رشد و اعتلاي طراحي شهري و معماري اسلامي و ايراني تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

 اين اصول و ضوابط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي از سوي كليه مهندسان مشاور و مهندسان داراي پروانه فعاليت مهندسي در تهيه طرحهاي جامع ، تفصيلي و هادي ، تهيه طرحهاي شهركسازي و طراحي بناها اعم از مسكوني ، خدماتي ، عمومي ، اداري و تجاري لازم الرعايه است .

 3- با توجه به نقش ويژه عنصر مسجد به عنوان نماد اساسي شهر اسلامي محل سكونت مسلمانان ضروري است ، مسجد به عنوان نقطه عطف مركزي شهرها ، مناطق و محلات در كليه طرحهاي كاربري اراضي اعم از طرحهاي جامع ، تفصيلي ، هادي و آمادة سازي منظور شود