| 08 آذر 1399

ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها

ماده 1

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16/6/71 ضوابط شهرسازي و معماري درارتباط با قانون وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/9/67 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود: 

شهرداريها موظفند در تمام كاربريهاي طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي اعم از مسكوني، تجاري و خدماتي طبق ضوابط و مقررات طرحهاي مزبور براي مالكيني كه متقاضي احداث ساختمان مطابق كاربريهاي مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمايند مگر اينكه اجراي طرحهاي دولتي يا طرحهاي شهرداريها نوسط دستگاههاي ذيربط در املاك مالكين مزبور اعلام شده باشد كه در اين صورت با توجه به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 ـ در صورت اعلامنظر دستگاه اجرائي مبني بر تصميم به اجراي طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك اجازه احداث و تجديد بنا يا افزايش ساختمان به مالك داده نخواهد شد.

2 ـ در صورت اعلامنظر دستگاه اجرائي مبني بر عدم تصميم به اجراي طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون و موكول كردن آن به آينده خواه قبل و خواه بعد از ده سال، يا انقضاي مهلت 18 ماه مقرر در قانون، در مناطق مسكوني و اجاري اجازه احداث با تجديد بنا و افزايش ساختمان مسكوني با رعايت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراكم مجاز، حداكثر تا 150 مترمربع در كل زيربنا داده شود.

تبصره 1ـ در صورتي كه اجراي طرح به قبل از ده سال موكول شده باشد، تعهد لازم مبني بر عدم مطالبه، هزينه احداث و تجديد بنا مطابق تبصره 1 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها از مالك اخذ خواهد گرديد.

تبصره 2ـ در صورتي تعدد مالكين مشاع بر اساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها (29/9/67) به هر يك از مالكين احداث يك واحد مسكوني به ساحت حداكثر 150مترمربع اجازه داده ميشود مشروط بر اينكه در مجموع از تراكم ساختمان مجاز منطقه بيشتر بناشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعايت شود.