| 08 آذر 1399

ضرورت تصويب محدوده هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در شورايعالي شهرسازي و معماري (مصوب1387)

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/7/87 در جریان بررسی طرح‌های جامع شهرهای آبادان و خرمشهر مقرر نمود که متن زیر جهت تصویب به هیأت محترم دولت پیشنهاد گردد:

با توجه به تأثیرات متقابل کالبدی بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ... با سایر نقاط پهنه سرزمین، محدوده‌های مربوط به این مناطق در شورا مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد.